Ta strona internetowa wykorzystuje cookies (ciasteczka).
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wiem, zamknij

Regulamin Programu DOM

Regulamin Programu Lojalnościowego DOM

Poprzedni regulamin DOM obowiązujący do 29.05.2019

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu DOM, organizowanego przez Leroy
Merlin Polska Sp. z o.o. W szczególności Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki Organizatora
Programu oraz uczestniczących w nim osób.
 
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1. LMP – Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 72, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000053665, NIP: 113- 00-89-950, o kapitale zakładowym w wysokości 51 000 000 zł.
2. Program – program organizowany przez LMP, przeprowadzany w jej sklepach znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który polega na tym, że Klient, będący Uczestnikiem Programu, może gromadzić Punkty za nabywanie towarów i usług na własne potrzeby w Sklepach. Punkty uprawniają Uczestnika do otrzymania Rabatów i innych korzyści na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Sklep – Sklep Stacjonarny i Sklep Internetowy.
4. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez LMP, działający pod adresem www.leroymerlin.pl.
5. Sklep Stacjonarny – sklep sieci LMP znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Klient – osoba fizyczna nabywająca towar w Sklepie w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą.
7. Uczestnik – Klient posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, nabywający towar w Sklepie w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą, który przystąpił do Programu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Na podstawie odrębnej pisemnej zgody LMP, udzielonej za pośrednictwem Sklepu, Uczestnikami Programu mogą być także inne podmioty.
8. Karta Programu – karta, która identyfikuje Uczestnika Programu, potwierdza uczestnictwo w Programie i służy do zbierania przyznawanych w Programie Punktów oraz wykorzystywania przewidzianych w Programie korzyści. Pojęcie Karty, obejmuje zarówno Kartę Główną jak i Karty Dodatkowe. Funkcję Karty Programu może pełnić także Karta Kredytowa VISA LM, jeżeli zostanie przypisana do Konta Uczestnika oraz aplikacja mobilna Programu udostępniona przez LMP.
9. Karta Główna - Karta, którą otrzymuje Uczestnik po przystąpieniu do Programu, za pomocą której można zarówno gromadzić Punkty w związku z zakupami, jak i skorzystać z rabatu lojalnościowego
10. Karta Dodatkowa - Karta, którą Uczestnik może otrzymać w celu gromadzenia Punktów w związku z zakupami i którą może oznaczyć jako kartę umożliwiającą skorzystanie z rabatu lojalnościowego
11. Konto Uczestnika – oznacza Konto utworzone dla Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem. Na Koncie Uczestnika ujawnia się stan Konta, czyli aktualną liczbę Punktów zebranych przez Uczestnika, uwzględniającą Punkty przyznane, odjęte i unieważnione.
12. Formularz Rejestracyjny – formularz, na którym Klient zgłasza zamiar przystąpienia do Programu, akceptuje jego warunki, podaje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Na Formularzu Rejestracyjnym Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych.
13. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu.
14. Rabat Lojalnościowy – Rabat przyznawany Uczestnikowi Programu w zamian za Punkty zdobyte w ramach Programu, na zasadach określonych w Regulaminie.
15. Rabat Powitalny – Rabat przyznawany Uczestnikowi Programu jednorazowo po przystąpieniu do Programu i aktywacji Konta, zgodnie z rozdziałem II Regulaminu.
16. Rabat – Rabat Lojalnościowy, Rabat Powitalny lub inny Rabat w ramach oferty specjalnej skierowanej do Uczestników.
 
I. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem Programu jest LMP.
1.2. Celem Programu jest ułatwienie Uczestnikom relacji z doradcami LMP i promocja towarów oferowanych przez Organizatora.
1.3. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne.
1.4. Program organizowany jest w każdym Sklepie.
 
II. Przystąpienie do Programu
2.1. W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem, wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą Formularz Rejestracyjny, następnie podpisać go i złożyć w Sklepie Stacjonarnym, a także uiścić jednorazową opłatę za uczestnictwo w Programie w wysokości 20 zł.  Wniesienie powyższej opłaty jest warunkiem skutecznego przystąpienia do Programu i aktywacji Konta Uczestnika w ramach Programu. W przypadku nieuiszczenia opłaty za uczestnictwo i braku aktywacji Konta w terminie 30 dni od daty wypełnienia i podpisania Formularza Rejestracyjnego, Konto Uczestnika może zostać zamknięte. W takiej sytuacji Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika będą anulowane.
2.2. W Formularzu Rejestracyjnym Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Programu, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez LMP w celach związanych z realizacją Programu. Wyrażenie zgody jest warunkiem wzięcia udziału w Programie. W przypadku braku podpisu na Formularzu Rejestracyjnym Organizator upoważniony jest do skontaktowania się z osobą, której dane zostały podane w Formularzu, w celu poinformowania o braku podpisu, jego konsekwencjach i sposobie uzupełnienia powyższego braku. W Formularzu Rejestracyjnym Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych.
2.3. Uczestnik dla celów korespondencyjnych może podać numer telefonu komórkowego, adres emailowy oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z realizacją Programu za pomocą wskazanych środków komunikacji elektronicznej.
2.4. W Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Programu oraz akceptuje jego postanowienia.
2.5. Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić LMP o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym, wypełniając Formularz dostępny w Sklepie Stacjonarnym lub aktualizując dane samodzielnie na www.leroymerlin.pl w sekcji Program Lojalnościowy poprzez swoje Konto Uczestnika.
2.6. Klient, który zgodnie z Regulaminem przystąpił do Programu (Uczestnik Programu), dysponuje w ramach Programu Kontem Uczestnika.
2.7. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno Konto Uczestnika. W przypadku naruszenia tego postanowienia LMP ma prawo zamknąć założone w późniejszym okresie Konta Uczestnika i unieważnić wszystkie Punkty zebrane na zamkniętych z tej przyczyny Kontach.
2.8. W terminie 60 dni liczonych od dnia wypełnienia Formularza Rejestracyjnego, LMP weryfikuje poprawność danych w nim zawartych. LMP zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Rejestracyjnego w uzasadnionych przypadkach, takich np. jak: niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie, dopiski, brak podpisu, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.
2.9. W przypadku, gdy Formularz Rejestracyjny nie zostanie zaakceptowany, Klient zostanie poinformowany o jego niezaakceptowaniu lub o możliwości jego uzupełnienia.
 
III. Karty Programu
3.1. Karta Programu wydawana jest w Sklepie Stacjonarnym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Jest identyfikowana przez unikalny kod EAN umieszczony na Karcie. Każda Karta Programu zarejestrowana jest w systemie informatycznym Organizatora jako Karta przypisana do danego Konta Uczestnika.
3.2. Karta Programu nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą. Wyjątkiem jest Karta Kredytowa VISA LM, która może także pełnić funkcję Karty Programu, jeżeli zostanie przypisana do Konta Uczestnika. Karta Programu nie jest zbywalna i pozostaje własnością LMP.
3.3. Uczestnik, przystępując do Programu otrzymuje Kartę Główną, na życzenie może otrzymać również Karty Dodatkowe. Wszystkie Karty Programu mogą być używane do gromadzenia Punktów na Koncie Uczestnika oraz do zrealizowania zakupów z Rabatem i innych korzyści przewidzianych w Programie. Karty Programu mogą być używane dopiero po wniesieniu opłaty, o której mowa w pkt. 2.1. Regulaminu i aktywacji Konta Programu. Uczestnik może zablokować możliwość zrealizowania korzyści przy użyciu wybranej Karty Programu w Punkcie Programu w Sklepie Stacjonarnym lub samodzielnie na www.leroymerlin.pl w sekcji Program Lojalnościowy, poprzez swoje Konto Uczestnika.
3.4. Przyjmuje się, że osoba okazująca Kartę Programu jest Uczestnikiem Programu bądź osobą upoważnioną przez Uczestnika Programu do posługiwania się daną Kartą Programu.
3.5. Jeżeli Uczestnik utracił Kartę Programu, może ją zastrzec, przekazując pisemnie stosowną informację w wybranym Sklepie Stacjonarnym lub wysyłając stosowną informację na adres e-mail: programdom@leroymerlin.pl. Zastrzeżenie Karty jest skuteczne z chwilą jego potwierdzenia przez LMP.
3.6. Uczestnik może wystąpić do LMP o wydanie nowej Karty w razie zastrzeżenia utraconej Karty Programu lub w razie jej uszkodzenia. Wymianę Karty Programu można przeprowadzić w dowolnym Sklepie LMP, przy czym w przypadku uszkodzenia Karty, warunkiem wydania nowej Karty jest zwrot przez Uczestnika uszkodzonej Karty Programu. Wydanie nowej Karty Programu w miejsce utraconej bądź uszkodzonej, jest bezpłatne. Punkty, w liczbie zarejestrowanej na Koncie Uczestnika w chwili  skutecznego zastrzeżenia Karty bądź przedłożenia uszkodzonej Karty, będą mogły zostać wykorzystane przy użyciu nowej Karty.
3.7. LMP nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą Programu przez osobę nieuprawnioną z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku zgubienia Karty przez Uczestnika, chyba że Uczestnik dokonał zastrzeżenia Karty.
3.8. Konto Programu jest ważne przez okres 12 miesięcy, liczony od dnia jego aktywacji, do ostatniego dnia 12 miesiąca kalendarzowego. W przypadku zarejestrowania transakcji na Koncie Uczestnika w okresie ostatnich trzech miesięcy jego ważności lub w przypadku zarejestrowania transakcji na Koncie Uczestnika w okresie 6 miesięcy od momentu wygaśnięcia jego ważności, Konto Uczestnika zostaje automatycznie przedłużone na następny 12 miesięczny okres. W przeciwnym wypadku Konto traci ważność i nie zostanie przedłużone. Po upływie okresu ważności Konta, Uczestnik nie jest uprawniony do zbierania Punktów ani realizowania korzyści wynikających z Programu.
3.9.Po upływie okresu ważności Konta Programu jego ważność może również zostać przedłużona w wybranym przez Uczestnika Sklepie Stacjonarnym lub poprzez swoje Konto Uczestnika na stronie www.leroymerlin.pl w sekcji Program Lojalnościowy. Jeśli Uczestnik przedłuży ważność Konta w terminie 6 miesięcy kalendarzowych od momentu wygaśnięcia jego ważności, zachowa saldo punktowe ustalone na dzień utraty ważności Konta. Każde przedłużenie ważności Konta jest bezpłatne i następuje na 12 miesięcy kalendarzowych.
3.10.Korzystanie z Karty Programu może następować wyłącznie na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 
IV. Przyznawanie Punktów
4.1. Punkty przyznawane są na Konto Uczestnika za nabycie towarów lub usług w Sklepie, przy użyciu Karty Programu.
4.2. Przelicznik standardowy Punktów określa się następująco: 1 Punkt za kwotę 5 zł wydaną w Sklepie w przypadku transakcji bez Rabatu Lojalnościowego oraz 1 Punkt za kwotę 10 zł wydaną w Sklepie w przypadku transakcji z wykorzystaniem Rabatu Lojalnościowego.
4.3. Punkty będą zarejestrowane i pojawią się na Koncie Uczestnika najpóźniej następnego dnia po dniu odbioru towarów lub usług objętych Programem albo po spełnieniu wszystkich warunków promocji odbywającej się na odrębnych zasadach i w terminie określonym w warunkach danej promocji.
4.4. W przypadku towarów na zamówienie, Klient zobowiązany jest okazać Kartę Programu przy wpłacie zaliczki w kasie, a Punkty, przyznawane w związku z tym zamówieniem, będą zarejestrowane i pojawią się na Koncie Uczestnika następnego dnia po dniu odbioru zamówionego towaru.
4.5. Informacje o przeliczniku standardowym Punktów oraz rodzajach towarów i usług objętych Programem będą zamieszczone w materiałach informacyjnych LMP oraz na stronie internetowej Programu (sekcja Program Lojalnościowy na www.leroymerlin.pl).
4.6. Oprócz Punktów przyznawanych za zakup towarów lub usług według przelicznika standardowego (pkt 4.2.), Punkty mogą także być przyznawane na Konto Uczestnika w ramach innych programów bądź akcji promocyjnych, na zasadach w nich określonych. W przypadku towarów na zamówienie objętych akcją promocyjną Punkty dodatkowe nalicza się, jeśli w okresie objętym promocją nastąpi zatwierdzenie zamówienia i wpłata co najmniej zaliczki. Nie nalicza się natomiast Punktów za odbiór zamówienia zatwierdzonego przed okresem promocyjnym.
4.7. Warunkiem przyznania Punktów jest okazanie przez nabywcę, przy nabyciu towaru lub usługi, pracownikowi Sklepu Stacjonarnego Karty Programu. Punkty zostaną naliczone na to Konto Uczestnika, do którego jest przypisana okazana przy zakupie Karta Programu. W przypadku Sklepu Internetowego, warunkiem przyznania Punktów jest wpisanie numeru Karty Programu podczas składania zamówienia. Transakcje w ramach Programu Lojalnościowego nie mogą stanowić podstawy przyznawania punktów lub rabatów w ramach innych programów lojalnościowych LMP.
4.8. Późniejsza niż przy zakupie rejestracja Punktów na Konto Uczestnika, na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji, nie jest możliwa, za wyjątkiem sytuacji spowodowanych awarią sprzętu, niezbędnego do dokonania rejestracji Punktów. W takim przypadku Punkty będą mogły być zarejestrowane w okresie późniejszym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu. Podstawą późniejszej rejestracji jest paragon lub inny dokument potwierdzający dokonanie transakcji podczas awarii sprzętu.
4.9. W przypadku, gdy Uczestnik zwróci nabyte towary, Punkty, które zostały przyznane za ich zakup, będą odejmowane z Konta Uczestnika przez LMP. Punkty zostaną odjęte w takiej liczbie, w jakiej zostały doliczone na Konto Uczestnika w związku nabyciem towarów, które zostały następnie przez Uczestnika zwrócone.
4.10.Uczestnik, który zwróci towar zakupiony z Rabatem Powitalnym lub Lojalnościowym (z wykorzystaniem Punktów zgromadzonych w Programie), nie odzyskuje prawa do Rabatu Powitalnego  lub Lojalnościowego ani Punktów będących podstawą udzielenia Rabatu Lojalnościowego na zwracany towar, z wyjątkiem sytuacji, w której Klient zwróci wszystkie towary zakupione z Rabatem Powitalnym lub Lojalnościowym.
4.11. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania w każdym czasie informacji o stanie własnego Konta. Informację taką Uczestnik może uzyskać podczas dokonywania zakupów w Sklepie LMP od kasjera oraz na stronie internetowej Programu (www.leroymerlin.pl na swoim Koncie Uczestnika) lub w inny przewidziany przez LMP sposób.
4.12.Punkty zebrane na Koncie Uczestnika mogą być realizowane do końca ważności Konta. Po upływie ważności Konta zgromadzone Punkty są nieaktywne, a Konto otrzymuje status „wygasające”. Jeśli Uczestnik przedłuży ważność Konta w sposób określony w pkt 3.8., zachowa wszelkie wcześniej zgromadzone Punkty oraz uprawnienia wynikające z Regulaminu Programu, nabyte w czasie ważności Konta. Jeśli nie, Punkty zostaną anulowane, a Konto Uczestnika automatycznie zamknięte.
4.13.Punkty i prawa z nimi związane uzyskiwane w ramach Programu nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, w szczególności pomiędzy różnymi Kontami należącymi do różnych Uczestników. Nie mogą być również przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie. Dopuszcza się w ramach jednego gospodarstwa domowego połączenie Kont w jedno Konto za zgodą właścicieli tych Kont. W takim przypadku Punkty z łączonych Kont gromadzone są na wskazanym przez Uczestników Koncie, a pozostałe Konta biorące udział w połączeniu są zamykane.
4.14. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Punktów na pieniądze.
4.15.LMP zastrzega sobie możliwość odmówienia Uczestnikowi możliwości dokonania zakupu z wykorzystaniem Karty Programu (tj. naliczenia Punktów) w przypadku zakupu produktów w ilościach hurtowych lub produktów kupowanych w takich okolicznościach, które wskazują, że zakup jest dokonywany przez Uczestnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością zarobkową lub gospodarczą, a w szczególności w celu ich dalszej odsprzedaży. LMP zastrzega sobie również prawo wykluczenia z Programu Uczestnika dokonującego takich zakupów.
4.16. W przypadku stwierdzenia nabycia towarów z wykorzystaniem Karty Programu w celu związanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą, LMP zastrzega sobie możliwość odjęcia z Konta Uczestnika Punktów, które zostały przyznane za nabycie tych towarów.
4.17.Fakturę potwierdzającą dokonanie zakupów przy użyciu Karty Programu wystawia się na Uczestnika Programu, na podstawie danych zarejestrowanych na jego Koncie. W przypadku wystawienia faktury potwierdzającej transakcję z użyciem Karty Programu nie na Uczestnika Programu, LMP zastrzega sobie możliwość odjęcia z Konta Uczestnika Punktów, które zostały przyznane za tę transakcję.
 
V. Wymiana Punktów na Rabaty bądź inne Nagrody
5.1. Uczestnik Programu ma prawo do skorzystania z Rabatu Lojalnościowego po zgromadzeniu na swym Koncie co najmniej 1000 Punktów. Każde pełne 1000 Punktów Uczestnik może wymienić na całodzienny Rabat Lojalnościowy w wysokości 10% przy zakupie towarów w Sklepie.
5.2. Rabatów uzyskanych w ramach Programu nie można kumulować, nie można ich też łączyć z innymi rabatami lub promocjami organizowanymi przez LMP.
5.3. Aby wymienić Punkty na Rabat, w przypadku Sklepu Stacjonarnego Uczestnik tuż przed dokonaniem zakupu powinien zgłosić taką chęć bezpośrednio w kasie sklepu i okazać Kartę Programu. W przypadku Sklepu Internetowego Uczestnik powinien wpisać numer Karty Programu, wybrać odpowiednie nagrody i zatwierdzić kodem pin.
5.4. Z chwilą skorzystania przez Uczestnika z Rabatu Lojalnościowego liczba 1000 Punktów, zostanie odjęta z Konta Uczestnika. W przypadku zakupu towarów na zamówienie, Punkty wymienione na Rabat Lojalnościowy zostaną odjęte z Konta Uczestnika w momencie zapłaty zaliczki.
5.5. Uczestnikowi, oprócz Rabatów Lojalnościowych uzyskiwanych w zamian za Punkty, przysługuje jednorazowo Rabat Powitalny w wysokości 5%. Rabat Powitalny można wykorzystać wyłącznie w okresie 1 miesiąca od dnia pierwszej aktywacji Konta danego Uczestnika. Zasady udzielania Rabatu Powitalnego określone są również w materiałach informacyjnych dostępnych w Sklepie oraz na stronie internetowej www.leroymerlin.pl. w sekcji Program Lojalnościowy.
 
VI. Postępowanie reklamacyjne
6.1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane w dowolnej formie na adres wybranego Sklepu lub siedziby LMP, drogą elektroniczną na adres e-mail: programdom@leroymerlin.pl lub poprzez sekcję Obsługa Klienta/Wyraź swoją opinię na www.leroymerlin.pl. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer Karty, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
6.2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 
VII. Komunikacja z Uczestnikami
7.1. LMP udziela, na prośbę Uczestników, wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu. Uczestnicy mogą zwrócić się z zapytaniem ustnym lub pisemnym o wyjaśnienie wątpliwości do doradców LMP w wybranym Sklepie. Uczestnik może również zgłosić pytania, związane z Programem, na adres e-mail: programdom@leroymerlin.pl oraz za pośrednictwem strony internetowej poprzez sekcję Obsługa Klienta/Wyraź swoją opinię na www.leroymerlin.pl.
7.2. LMP będzie przesyłał informacje związane ze zmianami na Koncie Uczestnika na jego telefon komórkowy lub na adres e-mailowy.
7.3. LMP będzie przesyłał informacje o ofertach specjalnych, zaproszeniach i wydarzeniach organizowanych przez wybrany przez Uczestnika Sklep na jego telefon komórkowy lub na adres e-mailowy, o ile Uczestnik wyraził zgodę na taką komunikację.
 
VIII. Zamknięcie Konta Uczestnika i zakończenie Programu
8.1. Zamknięcie Konta Uczestnika może nastąpić w następujących sytuacjach:
8.1.1. Utrata ważności Konta (pkt 3.8.) i brak jego przedłużenia zgodnie z pkt 3.9.
8.1.2. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu (pkt 8.2.).
8.1.3. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Programie (pkt 8.4.).
8.2. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Karty Uczestnika, podanie nieprawdziwych danych lub podanie się za inną osobę, może spowodować wykluczenie Uczestnika z Programu i zamknięcie jego Konta, co jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika prawa do korzyści przewidzianych w Programie.
8.3. O wykluczeniu z Programu Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
8.4. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnacja powinna mieć formę oświadczenia pisemnego, które należy doręczyć do LMP (do wybranego Sklepu Stacjonarnego lub siedziby LMP) bądź e-mailowego, które należy przesłać na adres: programdom@leroymerlin.pl. Z chwilą doręczenia rezygnacji wszystkie Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną anulowane, a jego Konto zostanie zamknięte.
8.5. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. LMP zastrzega sobie prawo jego zakończenia. O zakończeniu Programu LMP poinformuje w Sklepach i na stronie internetowej Programu (www.leroymerlin.pl, w sekcji Program Lojalnościowy), z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Uczestnicy Programu zostaną powiadomieni o jego zakończeniu z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, za pośrednictwem informacji e-mail lub w formie SMS-a, wysłanych przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym.
8.6. Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na Rabaty w terminie dwóch miesięcy od daty poinformowania o zawieszeniu lub zakończeniu Programu w sposób określony powyżej. Po upływie określonego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Rabaty Lojalnościowe.
 
IX. Zmiany Regulaminu Programu
9.1. LMP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Z zastrzeżeniem pkt 9.3., każda taka zmiana będzie ogłaszana przez LMP z 14 dniowym wyprzedzeniem. Obowiązująca wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej LMP www.leroymerlin.pl w sekcji Program Lojalnościowy.
9.2. Informacje o zmianach niniejszego Regulaminu znajdują się w Sklepach Stacjonarnych i na stronie internetowej www.leroymerlin.pl w sekcji Program Lojalnościowy.
9.3. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach niniejszego Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS, wysłanych przy wykorzystaniu danych kontaktowych  podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym, przy czym przez 14 dni od otrzymania przez Uczestnika takiej informacji ma on prawo gromadzić Punkty oraz wymieniać Punkty na przewidziane w Programie korzyści na dotychczasowych zasadach.
 
X. Postanowienia końcowe
10.1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
10.2.Zasady Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie
obowiązujących przepisach prawa.
10.3.Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego
wypełnienia Formularza Rejestracyjnego przez Uczestnika.
10.4.Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Programu
w materiałach reklamowych Programu dla Uczestników oraz w sekcji Program
Lojalnościowy na stronie internetowej www.leroymerlin.pl.
10.5.Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu związanym z realizacją Programu
przez okres uczestnictwa w Programie, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla wypełnienia
prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych, w
szczególności marketingu bezpośrednio jego produktów lub usług, w tym zakresie do
czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Administratorem danych jest Leroy -
Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, kontakt
ochronadanych@leroymerlin.pl. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji
powyższych celów. Państwa dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu w celu określenia osobistych preferencji na potrzeby przesłania oferty
handlowej, jednakże nie będzie to wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób
znacząco wpływać na Państwa sytuację. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do treści i przenoszenia swoich
danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak
niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów. Więcej informacji znajduje się na
stronie www.leroymerlin.pl w polityce prywatności lub punkcie informacyjnym sklepu.
 
Powyższy Regulamin obowiązuje od dn. 30 maja 2019 r.