Comarch Member Portal

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU „KLUB DOM”

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu „Klub DOM”, organizowanego przez Leroy Merlin Polska sp. z o.o. W szczególności Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki Organizatora Programu oraz uczestniczących w nim osób.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1. LMP – Leroy Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-066), przy ul. Burakowskiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000053665, NIP: 113- 00-89-950, o kapitale zakładowym w wysokości 51 000 000 zł.
2. Program – program lojalnościowy pod nazwą „Klub DOM” organizowany przez LMP, przeprowadzany w jej sklepach znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który polega na tym, że Klient będący Uczestnikiem Programu, może gromadzić Punkty.
3. Punkty – punkty przyznawane przez LMP Uczestnikom za nabywanie towarów i usług na własne potrzeby w Sklepach. Punkty uprawniają Uczestnika do otrzymania Rabatów i innych korzyści na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Saldo Punktowe – aktualna liczba Punktów zgromadzona na Koncie Uczestnika.
5. Sklep – Sklep Stacjonarny i Sklep Internetowy.
6. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez LMP, działający pod adresem www.leroymerlin.pl.
7. Sklep Stacjonarny – sklep sieci LMP znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Klient – osoba fizyczna, która za pośrednictwem Sklepu dokonuje z LMP czynności prawnej (np. nabywa towar) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Uczestnik – Klient, który przystąpił do Programu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
10. Karta Programu – identyfikuje Uczestnika Programu, potwierdza uczestnictwo w Programie i służy do zbierania Punktów oraz wykorzystywania przewidzianych w Programie korzyści. W zależności od sposobu rejestracji Uczestnika Karta Programu może mieć formę materialną lub wirtualną. Pojęcie Karty Programu, obejmuje zarówno Kartę Główną jak i Karty Dodatkowe.
11. Karta Główna – Karta Programu, którą otrzymuje Uczestnik po przystąpieniu do Programu, za pomocą której można zarówno gromadzić Punkty w związku z zakupami, jak i skorzystać z rabatu lojalnościowego.
12. Karta Dodatkowa – Karta Programu, która służy do gromadzenia Punktów w związku z zakupami.
13. Konto Uczestnika – oznacza konto utworzone dla Uczestnika zgodnie z Regulaminem. Uczestnik po zalogowaniu może korzystać z udostępnionych funkcjonalności, w tym sprawdzić Saldo Punktowe oraz zmieniać swoje dane osobowe.
14. Formularz Rejestracyjny – formularz, na którym Klient zgłasza zamiar przystąpienia do Programu, akceptuje jego warunki i podaje swoje dane osobowe. Na Formularzu Rejestracyjnym Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
15. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu.
16. Rabat Lojalnościowy – rabat przyznawany Uczestnikowi Programu w zamian za Punkty zdobyte w ramach Programu, na zasadach określonych w Regulaminie.
17. Rabat Specjalny – rabat w ramach oferty specjalnej skierowanej do Uczestników.

I. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem Programu jest LMP.
1.2. Celem Programu jest przyznawanie jego Uczestnikom Punktów uprawniających do otrzymywania Rabatu Lojalnościowego lub Rabatu Specjalnego, ułatwienie Uczestnikom kontaktu z personelem LMP, wyrażanie przez Uczestników opinii na temat towarów lub usług LMP oraz promocja towarów i usług oferowanych przez LMP.
1.3. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne.
1.4. Program obejmuje wszystkie Sklepy Stacjonarne i Sklep Internetowy.

II. Przystąpienie do Programu
2.1. W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić na stronie www.leroymerlin.pl lub w aplikacji mobilnej Leroy Merlin w sposób kompletny i zgodny z prawdą Formularz Rejestracyjny.
2.2. W Formularzu Rejestracyjnym Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Programu tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz adres e-mail. Rejestracja wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na Formularzu Rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
2.3. LMP potwierdza Uczestnikowi jego przystąpienie do Programu. Jeśli Klient w ciągu 2 dni nie otrzyma potwierdzenia przystąpienia do Programu wskazany jest kontakt z LMP pod adresem programdom@leroymerlin.pl celem wyjaśnienia przyczyny braku potwierdzenia.
2.4. Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić LMP o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym, aktualizując dane samodzielnie na www.leroymerlin.pl w sekcji Program Lojalnościowy poprzez swoje Konto Uczestnika, zgłaszając zmianę pod adres programdom@leroymerlin.pl lub poprzez kontakt na numer telefonu podany na stronie www.leroymerlin.pl w sekcji kontakt. LMP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany brakiem aktualizacji danych przez Uczestnika.
2.5. Klient, który zgodnie z Regulaminem przystąpił do Programu (Uczestnik Programu), dysponuje w ramach Programu Kontem Uczestnika.

III. Karty Programu
3.1. Karta Programu jest identyfikowana przez unikalny numer identyfikacyjny Karty. Każda Karta Programu zarejestrowana jest w systemie informatycznym LMP jako karta przypisana do danego Konta Uczestnika i jest aktywna po zakończeniu procesu rejestracji. Karta Programu jest przesyłana wiadomością e-mail na adres Uczestnika podany w procesie rejestracji.
3.2. Karta Programu nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą. Karta Programu nie jest zbywalna, tj. nie jest możliwe przeniesienie na inną osobę powiązanych z nią Punktów, czy Rabatów.
3.3. Uczestnik przystępując do Programu otrzymuje Kartę Główną.
3.4. Przyjmuje się, że osoba okazująca Kartę Programu jest Uczestnikiem albo osobą upoważnioną przez Uczestnika do posługiwania się daną Kartą. LMP nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą Programu przez osobę nieuprawnioną z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku zgubienia Karty Programu przez Uczestnika lub ujawnienia jej numeru identyfikacyjnego osobie nieupoważnionej, chyba że Uczestnik dokonał wcześniej zastrzeżenia Karty Programu zgodnie z pkt 3.6.
3.5. W przypadku stwierdzenia, że osoba okazująca Kartę Programu nie jest Uczestnikiem uprawnionym do posługiwania się nią albo osobą upoważnioną przez takiego Uczestnika Programu, LMP może odmówić użycia Karty Programu, w tym przyznania Punktów lub skorzystania z Rabatu. W celu ustalenia czy dana osoba jest Uczestnikiem, LMP może dokonać stosownej weryfikacji z zachowaniem w szczególności obowiązujących w LMP zasad ochrony danych osobowych.
3.6. Jeżeli Uczestnik utracił Kartę Programu, może ją zastrzec, przekazując stosowną informację na adres e-mail: programdom@leroymerlin.pl Zastrzeżenie Karty Programu jest skuteczne z chwilą jego potwierdzenia przez LMP, jednak nie później niż po 7 dniach.
3.7. Konto Uczestnika jest ważne przez czas nieokreślony, liczony od dnia rejestracji w Programie.
3.8. Korzystanie z Karty Programu może następować wyłącznie na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

IV. Przyznawanie Punktów
4.1. Punkty przyznawane są na Konto Uczestnika za nabycie wybranych towarów lub usług w Sklepie. Odrębne regulaminy LMP mogą przewidywać szczególne zasady zbierania Punktów, w szczególności LMP ma prawo przyznawania Uczestnikom Punktów na zasadach innych niż określone w pkt IV lub wyłączenia przyznawania Punktów za nabycie niektórych towarów i usług.
4.2. Przelicznik standardowy Punktów określa się następująco: 1 Punkt za kwotę 5 zł wydaną w Sklepie w przypadku transakcji bez Rabatu Lojalnościowego oraz 1 Punkt za kwotę 10 zł wydaną w Sklepie w przypadku transakcji z wykorzystaniem Rabatu Lojalnościowego.
4.3. W przypadku towarów na zamówienie objętych akcją promocyjną ewentualne Punkty dodatkowe przyznawane są, jeśli w okresie objętym promocją nastąpi zatwierdzenie zamówienia i wpłata co najmniej zaliczki. Nie przyznaje się Punktów za odbiór zamówienia zatwierdzonego przed okresem promocyjnym.
4.4. Warunkiem przyznania Punktów jest okazanie Karty Programu lub posłużenie się jej numerem identyfikacyjnym. Punkty zostaną dodane do Konta Uczestnika, do którego jest przypisana Karta Programu. W przypadku Sklepu Internetowego warunkiem przyznania Punktów jest wpisanie numeru Karty Programu podczas składania zamówienia. Transakcje w ramach Programu nie mogą stanowić podstawy przyznawania punktów lub rabatów w ramach innych programów lojalnościowych LMP, chyba że co innego wyraźnie wynika z ich regulaminów.
4.5. Punkty dodawane są do Salda Punktowego w dniu odbioru towaru. W przypadku towarów na zamówienie Uczestnik zobowiązany jest okazać Kartę Programu przy wpłacie zaliczki w kasie lub przy odbiorze towaru.
4.6. Późniejsze niż przy nabyciu przyznanie Punktów za zakup nie jest możliwe, z wyjątkiem sytuacji spowodowanych awarią sprzętu, niezbędnego do dokonania rejestracji Punktów. W takim przypadku Punkty za zakupy będą mogły być rejestrowane na podstawie faktury lub paragonu w okresie późniejszym, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty dokonania zakupu. Na odwrocie faktury lub paragonu kasjer realizujący transakcję mającą miejsce podczas awarii sprzętu zaznaczy, że Punkty za zakupy mają być zarejestrowane w terminie późniejszym.
4.7. W przypadku, gdy Uczestnik zwróci nabyte towary, Punkty, które zostały przyznane za ich zakup, będą odejmowane z Salda Punktowego przez LMP. Punkty zostaną odjęte w takiej liczbie, w jakiej zostały dodane do Salda Punktowego w związku nabyciem towarów, które następnie zostały zwrócone. Jeżeli liczba punków za zwracane towary jest większa od liczby punktów na Koncie, Saldo Punktowe po dokonaniu zwrotu będzie ujemne.
4.8. LMP zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru, za którego nabycie zostały przyznane Punkty, w przypadku gdy Saldo Punktowe Uczestnika jest ujemne lub będzie takie po dokonaniu zwrotu. Niniejsze postanowienie nie wpływa na możliwość realizacji uprawnień podyktowanych wadliwością towaru lub usługi.
4.9. Uczestnik, który zwróci towar zakupiony z Rabatem Lojalnościowym (z wykorzystaniem Punktów zgromadzonych w Programie), nie odzyskuje prawa do Rabatu Lojalnościowego ani Punktów będących podstawą udzielenia Rabatu Lojalnościowego, z wyjątkiem sytuacji, w której Klient zwróci wszystkie towary zakupione z Rabatem Lojalnościowym. Niniejsze postanowienie nie wpływa na możliwość realizacji uprawnień podyktowanych wadliwością towaru lub usługi.
4.10. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania w każdym czasie informacji o stanie własnego Konta Uczestnika. Informację taką Uczestnik może uzyskać podczas dokonywania zakupów w Sklepie LMP od kasjera oraz na stronie internetowej Programu (www.leroymerlin.pl na swoim Koncie Uczestnika).
4.11. Punkty zgromadzone w Programie wygasają po upływie osiemnastu miesięcy od ich zarejestrowania na Koncie Uczestnika.
4.12. Punkty i prawa z nimi związane uzyskiwane w ramach Programu nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, w szczególności pomiędzy różnymi Kontami należącymi do różnych Uczestników. Nie mogą być również przedmiotem żadnych innych czynności z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie albo wyraźnie przewidującym taką możliwość regulaminie innej akcji promocyjnej LMP.
4.13. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Punktów na pieniądze.
4.14. LMP odmawia Uczestnikowi możliwości dokonania zakupu z wykorzystaniem Karty Programu (tj. naliczenia Punktów) w przypadku zakupu towarów w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową, których nabycie jest potwierdzone fakturą. LMP zastrzega sobie również prawo wykluczenia z Programu Uczestnika dokonującego takich zakupów.
4.15. W przypadku stwierdzenia nabycia towarów z wykorzystaniem Karty Programu w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową, których nabycie jest potwierdzone fakturą, LMP zastrzega sobie możliwość odjęcia z Konta Uczestnika Punktów, które zostały przyznane za nabycie tych towarów.
4.16. W przypadkach, o których mowa w pkt. 4.14 lub 4.15. powyżej Uczestnik zostanie zawiadomiony o podstawie odmowy przyznania lub odjęcia Punktów z Konta Uczestnika. Uczestnik może złożyć wyjaśnienia na adres e-mail: programdom@leroymerlin.pl w terminie 14 dni roboczych od otrzymania informacji o odmowie przyznania lub odjęciu Punktów. W przypadku uznania wyjaśnień przez LMP Punkty zostaną przyznane lub przywrócone. LMP zawiadomi Uczestnika o uznaniu lub odmowie uznania wyjaśnień w terminie 14 dni od ich otrzymania. Przyznanie lub przywrócenie Punktów nie ma skutku wstecznego, tj. nie wpływa na skuteczność wymiany lub zaliczenia Punktów w okresie przed ich przyznaniem lub przywróceniem.
4.17. Fakturę potwierdzającą dokonanie zakupów przy użyciu Karty Programu wystawia się na Uczestnika na podstawie danych zarejestrowanych na jego Koncie.

V. Wymiana Punktów na Rabaty
5.1. Uczestnik Programu ma prawo do skorzystania z Rabatu Lojalnościowego po zgromadzeniu na swym Koncie co najmniej 500 Punktów. Każde pełne 500 Punktów Uczestnik może wymienić na Rabat Lojalnościowy w wysokości 5% przy zakupie towarów w Sklepie. Każde pełne 1000 Punktów Uczestnik może wymienić na Rabat Lojalnościowy w wysokości 10% przy zakupie towarów w Sklepie.
5.2. Rabaty uzyskane w ramach Programu (Rabat Specjalny, Rabat Lojalnościowy) nie łączą się z ofertami specjalnymi lub innymi promocjami, wyprzedażami i obniżkami cen oferowanymi przez LMP.
5.3. Aby wymienić Punkty na Rabat Lojalnościowy, w przypadku Sklepu Stacjonarnego Uczestnik przed dokonaniem zakupu powinien zgłosić taką chęć bezpośrednio w kasie sklepu i okazać Kartę Programu lub jej numer identyfikacyjny. W przypadku Sklepu Internetowego Uczestnik powinien wpisać numer Karty Programu, wybrać przysługujący Rabat Lojalnościowy i zatwierdzić operację hasłem.
5.4. Rabat lojalnościowy jest ważny tylko w dniu jego uruchomienia, od chwil aktywacji do godziny 23:59. Z chwilą skorzystania przez Uczestnika z Rabatu Lojalnościowego odpowiednia liczba Punktów, zostanie odjęta z Konta Uczestnika. W przypadku zakupu towarów na zamówienie, Punkty wymienione na Rabat Lojalnościowy zostaną odjęte z Konta Uczestnika w momencie zapłaty zaliczki.

VI. Postępowanie reklamacyjne
6.1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane w dowolnej formie na adres wybranego Sklepu Stacjonarnego lub siedziby LMP (ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa), drogą elektroniczną na adres e-mail: programdom@leroymerlin.pl lub poprzez sekcję Obsługa Klienta/Wyraź swoją opinię na www.leroymerlin.pl. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer Karty, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
6.2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony na trwałym nośniku, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VII. Komunikacja z Uczestnikami
7.1. LMP udziela, na prośbę Uczestników, wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu. Uczestnicy mogą zwrócić się z zapytaniem ustnym lub pisemnym o wyjaśnienie wątpliwości do personelu LMP w wybranym Sklepie Stacjonarnym. Uczestnik może również zgłosić pytania, związane z Programem, na adres e-mail: programdom@leroymerlin.pl oraz za pośrednictwem strony internetowej poprzez sekcję Obsługa Klienta/Wyraź swoją opinię na www.leroymerlin.pl.
7.2. LMP będzie przesyłał Uczestnikowi informacje dotyczące Programu środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym.
7.3. LMP będzie przesyłał informacje o promocjach, ofertach specjalnych i wydarzeniach organizowanych przez LMP środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym, o ile Uczestnik wyraził zgodę na taką komunikację.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy
8.1. Uczestnik, który zawarł umowę o udział w Programie i prowadzenie Konta Uczestnika ma prawo odstąpić od niej w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia.
8.2. Celem skorzystania z prawa odstąpienia Uczestnik powinien skierować swoje oświadczenie w tym przedmiocie do LMP. Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie. Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.
8.3. Niezależnie od postanowień pkt VIII Uczestnikowi przysługuje każdoczesne uprawnienie do rezygnacji z uczestnictwa w Programie zgodnie z pkt 9.4.

IX. Zamknięcie Konta Uczestnika i zakończenie Programu
9.1. Zamknięcie Konta Uczestnika może nastąpić w następujących sytuacjach:
  • 9.1.1. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu (pkt 9.2).
  • 9.1.2. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Programie (pkt 9.4.).
  • 9.1.3. Zakończenie Programu (pkt 9.5).
9.2. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Karty Programu, podanie nieprawdziwych danych lub podanie się za inną osobę albo upublicznienie numeru Karty Programu, np. w Internecie, może spowodować wykluczenie Uczestnika z Programu i zamknięcie jego Konta, co jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika prawa do korzyści przewidzianych w Programie.
9.3. O wykluczeniu z Programu Uczestnik zostanie powiadomiony środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym.
9.4. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnacja powinna mieć formę oświadczenia, które należy doręczyć do LMP (do wybranego Sklepu Stacjonarnego lub siedziby LMP) w formie pisemnej bądź wiadomością e-mail przesłaną na adres: programdom@leroymerlin.pl. Z chwilą doręczenia rezygnacji wszystkie Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną anulowane, a jego Konto zostanie zamknięte.
9.5. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. LMP zastrzega sobie prawo jego zakończenia. O zakończeniu Programu LMP poinformuje w Sklepach Stacjonarnych na stronie internetowej Programu (www.leroymerlin.pl, w sekcji Program Lojalnościowy), z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Uczestnicy zostaną powiadomieni o jego zakończeniu z jednomiesięcznym wyprzedzeniem środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym.
9.6. W przypadku posiadania odpowiedniej liczby Punktów Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na Rabat Lojalnościowy w terminie miesiąca od daty poinformowania o zawieszeniu lub zakończeniu Programu w sposób określony powyżej. Po upływie określonego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Rabat Lojalnościowe, a Konto Uczestnika zostanie zamknięte.

X. Zmiany Regulaminu Programu
10.1. LMP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Z zastrzeżeniem pkt 10.3., każda taka zmiana będzie ogłaszana przez LMP z 30 dniowym wyprzedzeniem. Obowiązująca wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej LMP www.leroymerlin.pl w sekcji Program Lojalnościowy.
10.2. Informacje o zmianach niniejszego Regulaminu znajdują się w Sklepach Stacjonarnych i na stronie internetowej www.leroymerlin.pl w sekcji Program Lojalnościowy.
10.3. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach niniejszego Regulaminu środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym w sposób umożliwiający trwałe zapisanie nowej treści Regulaminu, przy czym jeśli zmiany dotyczą gromadzenia oraz wymiany Punktów, to przez okres miesiąca od otrzymania przez Uczestnika takiej informacji ma on prawo gromadzić Punkty oraz wymieniać je na przewidziane w Programie korzyści na dotychczasowych zasadach.
10.4. Ewentualne oświadczenia Uczestników o sprzeciwie (baku zgody) wobec zmiany Regulaminu traktowane będą jako rezygnacja z udziału w Programie w myśl pkt 9.4.
10.5. Zakończenie Programu zostanie ogłoszone z co najmniej 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Zakończenie Programu nie może nastąpić wcześniej niż 3 miesiące po ostatniej zmianie Regulaminu.

XI. Przetwarzanie danych osobowych
11.1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją Programu przez okres uczestnictwa w Programie, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych, w szczególności marketingu bezpośrednio jego produktów lub usług, w tym zakresie do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Administratorem danych jest Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Burakowskiej 14, kontakt ochronadanych@leroymerlin.pl. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów. Państwa dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu określenia osobistych preferencji na potrzeby przesłania oferty handlowej, jednakże nie będzie to wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób znacząco wpływać na Państwa sytuację. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do treści i przenoszenia swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów.
11.2. Więcej informacji znajduje się na stronie www.leroymerlin.pl w polityce prywatności lub punkcie informacyjnym Sklepu LMP.

XII. Postanowienia końcowe
12.1.Niniejszy Regulamin oraz prawa i obowiązki z niego wynikające poddane są właściwości prawa polskiego.
12.2.Zasady Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
12.3.Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego przez Uczestnika.
12.4.Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Programu m.in. w materiałach reklamowych Programu oraz w sekcji Program Lojalnościowy na stronie internetowej www.leroymerlin.pl.

Powyższy Regulamin obowiązuje od dn. 01.09.2022 r.
Poprzedni regulamin obowiązujący do dn. 31.08.2022 r. Pobierz
Poprzedni regulamin obowiązujący do dn. 28.02.2022 r. Pobierz

Załącznik 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy


_________________________
 (data)

_________________________
(imię i nazwisko klienta)

_________________________
(adres klienta)


Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
ul. Burakowska 14 01-066 Warszawa
email: programdom@leroymerlin.pl

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi w postaci uczestnictwa w Programie Lojalnościowym „Klub DOM”, w tym prowadzenie konta uczestnika, zawartej w dniu __________________________
(data otrzymania przez klienta potwierdzenia przystąpienia do programu lub wypełnienia stosownego formularza w sklepie stacjonarnym).

_____________________________
(podpis – wymagany tylko w przypadku składania oświadczenia w formie pisemnej/papierowej)