Comarch Member Portal

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu DOM, organizowanego przez Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. W szczególności Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki Organizatora Programu oraz uczestniczących w nim osób.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. LMP – Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 72, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000053665, NIP: 113- 00-89-950, o kapitale zakładowym w wysokości 51 000 000 zł.
2. Program – program organizowany przez LMP, przeprowadzany w jej sklepach znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który polega na tym, że Klient, będący Uczestnikiem Programu, może gromadzić Punkty za nabywanie towarów i usług na własne potrzeby w Sklepach. Punkty uprawniają Uczestnika do otrzymania Rabatów i innych korzyści na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Sklep – Sklep Stacjonarny i Sklep Internetowy.
4. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez LMP, działający pod adresem www.leroymerlin.pl.
5. Sklep Stacjonarny – sklep sieci LMP znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Klient – osoba fizyczna nabywająca towar w Sklepie w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą.
7. Uczestnik – Klient posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, nabywający towar w Sklepie w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą, który przystąpił do Programu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
8. Karta Programu – identyfikuje Uczestnika Programu, potwierdza uczestnictwo w Programie i służy do zbierania przyznawanych w Programie Punktów oraz wykorzystywania przewidzianych w Programie korzyści. W zależności od sposobu rejestracji Uczestnika Karta programu może mieć formę materialną lub wirtualną. Pojęcie Karty, obejmuje zarówno Kartę Główną jak i Karty Dodatkowe. Funkcję Karty Programu może pełnić także Karta Kredytowa VISA LM, jeżeli zostanie przypisana do Konta Uczestnika oraz aplikacja mobilna Programu udostępniona przez LMP.
9. Karta Główna - Karta, którą otrzymuje Uczestnik po przystąpieniu do Programu, za pomocą której można zarówno gromadzić Punkty w związku z zakupami, jak i skorzystać z rabatu lojalnościowego
10. Karta Dodatkowa - Karta, którą Uczestnik może otrzymać w celu gromadzenia Punktów w związku z zakupami i którą może oznaczyć jako kartę umożliwiającą skorzystanie z rabatu lojalnościowego
11. Konto Uczestnika – oznacza Konto utworzone dla Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem. Uczestnik po zalogowaniu może korzystać z udostępnionych funkcjonalności, w tym sprawdzić stan Konta, czyli aktualną liczbę Punktów zebranych przez Uczestnika oraz zmieniać swoje dane osobowe.
12. Formularz Rejestracyjny – formularz, na którym Klient zgłasza zamiar przystąpienia do Programu, akceptuje jego warunki, podaje swoje dane osobowe. Na Formularzu Rejestracyjnym Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
13. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu.
14. Rabat Lojalnościowy – Rabat przyznawany Uczestnikowi Programu w zamian za Punkty zdobyte w ramach Programu, na zasadach określonych w Regulaminie.
15. Rabat – w ramach oferty specjalnej skierowanej do Uczestników.

I. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem Programu jest LMP.
1.2. Celem Programu jest przyznawanie jego Uczestnikom punktów lojalnościowych, ułatwienie Uczestnikom kontaktu z personelem LMP, wyrażanie przez Uczestników opinii na temat towarów lub usług LMP, promocja towarów lub usług oferowanych przez Organizatora.
1.3. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne.
1.4. Program organizowany jest w każdym Sklepie.

II. Przystąpienie do Programu
2.1. W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić na stronie www.leroymerlin.pl lub w aplikacji mobilnej Leroy Merlin w sposób kompletny i zgodny z prawdą Formularz Rejestracyjny.
2.2. W Formularzu Rejestracyjnym Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Programu tj. imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na Formularzu Rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
2.3. Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić LMP o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym, aktualizując dane samodzielnie na www.leroymerlin.pl w sekcji Program Lojalnościowy poprzez swoje Konto Uczestnika, zgłaszając zmianę pod adres programdom@leroymerlin.pl lub poprzez kontakt na numer telefonu podany na stronie www.leroymerlin.pl w sekcji kontakt. LMP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych przez Uczestnika.
2.4. Klient, który zgodnie z Regulaminem przystąpił do Programu (Uczestnik Programu), dysponuje w ramach Programu Kontem Uczestnika.

III. Karty Programu
3.1. Karta Programu jest identyfikowana przez unikalny numer identyfikacyjny Karty. Każda Karta Programu zarejestrowana jest w systemie informatycznym Organizatora jako Karta przypisana do danego Konta Uczestnika i jest aktywna po zakończeniu procesu rejestracji. Karta programu jest przesyłana wiadomością e-mail na adres Uczestnika podany w procesie rejestracji. Karta materialna (plastikowa) jest wydawana w Sklepie Stacjonarnym.
3.2. Karta Programu nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą. Wyjątkiem jest Karta Kredytowa VISA LM, która może także pełnić funkcję Karty Programu, jeżeli zostanie przypisana do Konta Uczestnika. Karta Programu nie jest zbywalna i pozostaje własnością LMP.
3.3. Uczestnik, przystępując do Programu otrzymuje Kartę Główną, na życzenie może otrzymać również Karty Dodatkowe. Wszystkie Karty Programu mogą być używane do gromadzenia Punktów na Koncie Uczestnika oraz do zrealizowania zakupów z Rabatem Lojalnościowym i innych korzyści przewidzianych w Programie.
3.4. Przyjmuje się, że osoba okazująca Kartę jest Uczestnikiem Programu albo osobą upoważnioną przez Uczestnika Programu do posługiwania się daną Kartą. LMP nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą Programu przez osobę nieuprawnioną z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku zgubienia Karty przez Uczestnika lub ujawnienia jej numeru identyfikacyjnego osobie nieupoważnionej, chyba że Uczestnik dokonał zastrzeżenia Karty.
3.5. Jeżeli Uczestnik utracił Kartę Programu, może ją zastrzec, przekazując stosowną informację na adres e-mail: programdom@leroymerlin.pl. Zastrzeżenie Karty jest skuteczne z chwilą jego potwierdzenia przez LMP.
3.6. Wymianę Karty Programu (wyłącznie otrzymanej w wersji plastikowej) można przeprowadzić w dowolnym Sklepie LMP. Wydanie nowej Karty Programu w miejsce utraconej bądź uszkodzonej, jest bezpłatne. Punkty, w liczbie zarejestrowanej na Koncie Uczestnika w chwili skutecznego zastrzeżenia Karty będą mogły zostać wykorzystane przy użyciu nowej Karty.
3.7. Konto Programu jest ważne przez czas nieokreślony, liczony od dnia rejestracji w Programie.
3.8.Korzystanie z Karty Programu może następować wyłącznie na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

IV. Przyznawanie Punktów
4.1. Punkty przyznawane są na Konto Uczestnika za nabycie towarów lub usług w Sklepie, przy użyciu Karty Programu.
4.2. Przelicznik standardowy Punktów określa się następująco: 1 Punkt za kwotę 5 zł wydaną w Sklepie w przypadku transakcji bez Rabatu Lojalnościowego oraz 1 Punkt za kwotę 10 zł wydaną w Sklepie w przypadku transakcji z wykorzystaniem Rabatu Lojalnościowego.
4.3. Punkty będą zarejestrowane i pojawią się na Koncie Uczestnika najpóźniej następnego dnia po dniu odbioru towarów lub usług objętych Programem albo po spełnieniu wszystkich warunków promocji odbywającej się na odrębnych zasadach i w terminie określonym w warunkach danej promocji.
4.4. W przypadku towarów na zamówienie, Klient zobowiązany jest okazać Kartę Programu przy wpłacie zaliczki w kasie, a Punkty, przyznawane w związku z tym zamówieniem, będą zarejestrowane i pojawią się na Koncie Uczestnika następnego dnia po dniu odbioru zamówionego towaru. W przypadku towarów na zamówienie objętych akcją promocyjną Punkty dodatkowe nalicza się, jeśli w okresie objętym promocją nastąpi zatwierdzenie zamówienia i wpłata co najmniej zaliczki. Nie nalicza się natomiast Punktów za odbiór zamówienia zatwierdzonego przed okresem promocyjnym.
4.5. Informacje o przeliczniku standardowym Punktów oraz rodzajach towarów i usług objętych Programem będą zamieszczone w materiałach informacyjnych LMP oraz na stronie internetowej Programu (sekcja Program Lojalnościowy na www.leroymerlin.pl).
4.6. Oprócz Punktów przyznawanych za zakup towarów lub usług według przelicznika standardowego (pkt 4.2.), Punkty mogą także być przyznawane na Konto Uczestnika w ramach innych programów bądź akcji promocyjnych, na zasadach w nich określonych.
4.7. Warunkiem przyznania Punktów jest okazanie Karty Programu lub posłużenie się numerem identyfikacyjnym Karty. Punkty zostaną naliczone na to Konto Uczestnika, do którego jest przypisana okazana przy zakupie Karta Programu. W przypadku Sklepu Internetowego, warunkiem przyznania Punktów jest wpisanie numeru Karty Programu podczas składania zamówienia. Transakcje w ramach Programu Lojalnościowego nie mogą stanowić podstawy przyznawania punktów lub rabatów w ramach innych programów lojalnościowych LMP.
4.8. Późniejsza niż przy zakupie rejestracja Punktów na Konto Uczestnika, na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji, nie jest możliwa, za wyjątkiem sytuacji spowodowanych awarią sprzętu, niezbędnego do dokonania rejestracji Punktów. W takim przypadku Punkty będą mogły być zarejestrowane w okresie późniejszym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu. Podstawą późniejszej rejestracji jest paragon lub inny dokument potwierdzający dokonanie transakcji podczas awarii sprzętu.
4.9. W przypadku, gdy Uczestnik zwróci nabyte towary, Punkty, które zostały przyznane za ich zakup, będą odejmowane z Konta Uczestnika przez LMP. Punkty zostaną odjęte w takiej liczbie, w jakiej zostały doliczone na Konto Uczestnika w związku nabyciem towarów, które zostały następnie przez Uczestnika zwrócone.
4.10.Uczestnik, który zwróci towar zakupiony z Rabatem Lojalnościowym (z wykorzystaniem Punktów zgromadzonych w Programie), nie odzyskuje prawa do Rabatu Lojalnościowego ani Punktów będących podstawą udzielenia Rabatu Lojalnościowego na zwracany towar, z wyjątkiem sytuacji, w której Klient zwróci wszystkie towary zakupione z Rabatem Lojalnościowym.
4.11. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania w każdym czasie informacji o stanie własnego Konta. Informację taką Uczestnik może uzyskać podczas dokonywania zakupów w Sklepie LMP od kasjera oraz na stronie internetowej Programu (www.leroymerlin.pl na swoim Koncie Uczestnika).
4.12. Punkty zgromadzone w Programie wygasają po upływie osiemnastu miesięcy od ich zarejestrowania na Koncie Uczestnika.
4.13.Punkty i prawa z nimi związane uzyskiwane w ramach Programu nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, w szczególności pomiędzy różnymi Kontami należącymi do różnych Uczestników. Nie mogą być również przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.
4.14. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Punktów na pieniądze.
4.15.LMP zastrzega sobie możliwość odmówienia Uczestnikowi możliwości dokonania zakupu z wykorzystaniem Karty Programu (tj. naliczenia Punktów) w przypadku zakupu produktów w ilościach hurtowych lub produktów kupowanych w takich okolicznościach, które wskazują, że zakup jest dokonywany przez Uczestnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością zarobkową lub gospodarczą, a w szczególności w celu ich dalszej odsprzedaży. LMP zastrzega sobie również prawo wykluczenia z Programu Uczestnika dokonującego takich zakupów.
4.16. W przypadku stwierdzenia nabycia towarów z wykorzystaniem Karty Programu w celu związanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą, LMP zastrzega sobie możliwość odjęcia z Konta Uczestnika Punktów, które zostały przyznane za nabycie tych towarów.
4.17. W przypadkach, o których mowa w pkt. 4.15 lub 4.16. powyżej Uczestnik zostanie zawiadomiony o podstawie odmowy przyznania lub odjęcia Punktów z Konta Uczestnika. Uczestnik może złożyć wyjaśnienia na adres e-mail: programdom@leroymerlin.pl w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o odmowie przyznania lub odjęciu Punktów. W przypadku uznania wyjaśnień przez LMP punkty zostaną przyznane lub przywrócone. LMP zawiadomi Uczestnika o uznaniu lub odmowie uznania wyjaśnień w terminie 14 dni od ich otrzymania. Przyznanie lub przywrócenie punktów nie ma skutku wstecznego, tj. nie wpływa na skuteczność wymiany lub zaliczenia Punktów w okresie przed ich
przyznaniem lub przywróceniem.
4.18.Fakturę potwierdzającą dokonanie zakupów przy użyciu Karty Programu wystawia się na Uczestnika Programu, na podstawie danych zarejestrowanych na jego Koncie. W przypadku wystawienia faktury potwierdzającej transakcję z użyciem Karty Programu nie na Uczestnika Programu, który dokonał transakcji, LMP zastrzega sobie możliwość odjęcia z Konta Uczestnika Punktów, które zostały przyznane za tę transakcję.

V. Wymiana Punktów na Rabaty bądź inne Nagrody

5.1. Uczestnik Programu ma prawo do skorzystania z Rabatu Lojalnościowego po zgromadzeniu na swym Koncie co najmniej 500 Punktów. Każde pełne 500 Punktów Uczestnik może wymienić na całodzienny Rabat Lojalnościowy w wysokości 5% przy zakupie towarów w Sklepie. Każde pełne 1000 Punktów Uczestnik może wymienić na całodzienny Rabat Lojalnościowy w wysokości 10% przy zakupie towarów w Sklepie.
5.2. Rabatów uzyskanych w ramach Programu nie można kumulować, nie można ich też łączyć z innymi rabatami lub promocjami organizowanymi przez LMP.
5.3. Aby wymienić Punkty na Rabat Lojalnościowy, w przypadku Sklepu Stacjonarnego Uczestnik tuż przed dokonaniem zakupu powinien zgłosić taką chęć bezpośrednio w kasie sklepu i okazać Kartę Programu lub numer identyfikacyjny Karty. W przypadku Sklepu Internetowego Uczestnik powinien wpisać numer Karty Programu, wybrać przysługujący Rabat Lojalnościowy i zatwierdzić hasłem.
5.4. Z chwilą skorzystania przez Uczestnika z Rabatu Lojalnościowego odpowiednia liczba Punktów, zostanie odjęta z Konta Uczestnika. W przypadku zakupu towarów na zamówienie, Punkty wymienione na Rabat Lojalnościowy zostaną odjęte z Konta Uczestnika w momencie zapłaty zaliczki.

VI. Postępowanie reklamacyjne
6.1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane w dowolnej formie na adres wybranego Sklepu lub siedziby LMP, drogą elektroniczną na adres e-mail: programdom@leroymerlin.pl lub poprzez sekcję Obsługa Klienta/Wyraź swoją opinię na www.leroymerlin.pl. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer Karty, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
6.2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VII. Komunikacja z Uczestnikami
7.1. LMP udziela, na prośbę Uczestników, wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu. Uczestnicy mogą zwrócić się z zapytaniem ustnym lub pisemnym o wyjaśnienie wątpliwości do personelu LMP w wybranym Sklepie. Uczestnik może również zgłosić pytania, związane z Programem, na adres e-mail: programdom@leroymerlin.pl oraz za pośrednictwem strony internetowej poprzez sekcję Obsługa Klienta/Wyraź swoją opinię na www.leroymerlin.pl.
7.2. LMP będzie przesyłał Uczestnikowi informacje dotyczące Programu środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym.
7.3. LMP będzie przesyłał informacje o promocjach, ofertach specjalnych i wydarzeniach organizowanych przez LMP środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym, o ile Uczestnik wyraził zgodę na taką komunikację.

VIII. Zamknięcie Konta Uczestnika i zakończenie Programu

8.1. Zamknięcie Konta Uczestnika może nastąpić w następujących sytuacjach:
8.1.1. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu (pkt 8.2.).
8.1.2. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Programie (pkt 8.4.).
8.1.3. Zakończenie Programu (pkt 8.5).
8.2. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Karty Uczestnika, podanie nieprawdziwych danych lub podanie się za inną osobę, może spowodować wykluczenie Uczestnika z Programu i zamknięcie jego Konta, co jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika prawa do korzyści przewidzianych w Programie.
8.3. O wykluczeniu z Programu Uczestnik zostanie powiadomiony środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym.
8.4. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnacja powinna mieć formę oświadczenia pisemnego, które należy doręczyć do LMP (do wybranego Sklepu Stacjonarnego lub siedziby LMP) bądź e-mailowego, które należy przesłać na adres: programdom@leroymerlin.pl. Z chwilą doręczenia rezygnacji wszystkie Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną anulowane, a jego Konto zostanie zamknięte.
8.5. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. LMP zastrzega sobie prawo jego zakończenia. O zakończeniu Programu LMP poinformuje w Sklepach i na stronie internetowej Programu (www.leroymerlin.pl, w sekcji Program Lojalnościowy), z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Uczestnicy Programu zostaną powiadomieni o jego zakończeniu z jednomiesięcznym wyprzedzeniem środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym.
8.6. W przypadku posiadania odpowiedniej liczbyPunktów Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na Rabat Lojalnościowy w terminie miesiąca od daty poinformowania o zawieszeniu lub zakończeniu Programu w sposób określony powyżej. Po upływie określonego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Rabat Lojalnościowe, a Konto Uczestnika zostanie zamknięte.

IX. Zmiany Regulaminu Programu
9.1. LMP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Z zastrzeżeniem pkt 9.3., każda taka zmiana będzie ogłaszana przez LMP z 14 dniowym wyprzedzeniem. Obowiązująca wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej LMP www.leroymerlin.pl w sekcji Program Lojalnościowy.
9.2. Informacje o zmianach niniejszego Regulaminu znajdują się w Sklepach Stacjonarnych i na stronie internetowej www.leroymerlin.pl w sekcji Program Lojalnościowy.
9.3. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach niniejszego Regulaminu środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym, przy czym przez 14 dni od otrzymania przez Uczestnika takiej informacji ma on prawo gromadzić Punkty oraz wymieniać Punkty na przewidziane w Programie korzyści na dotychczasowych zasadach.

X. Postanowienia końcowe
10.1.Niniejszy Regulamin oraz prawa i obowiązki z niego wynikające poddane są właściwości prawa polskiego.
10.2.Zasady Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
10.3.Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego przez Uczestnika.
10.4.Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Programu w materiałach reklamowych Programu dla Uczestników oraz w sekcji Program Lojalnościowy na stronie internetowej www.leroymerlin.pl.
10.5.Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją Programu przez okres uczestnictwa w Programie, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych, w szczególności marketingu bezpośrednio jego produktów lub usług, w tym zakresie do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Administratorem danych jest Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, kontakt ochronadanych@leroymerlin.pl. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów. Państwa dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu określenia osobistych preferencji na potrzeby przesłania oferty handlowej, jednakże nie będzie to wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób znacząco wpływać na Państwa sytuację. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do treści i przenoszenia swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów. Więcej informacji znajduje się na stronie www.leroymerlin.pl w polityce prywatności lub punkcie informacyjnym Sklepów Stacjonarnych.

Powyższy Regulamin obowiązuje od dn. 02.07.2019