Comarch Member Portal

Regulamin

Nowy Regulamin Klubu DOM dla klientów Olsztyna obowiązujący od 05.02.2024 Pobierz
Nowy Regulamin Klubu DOM dla wszystkich klientów obowiązujący od 11.03.2024 Pobierz

Regulamin Klubu DOM

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu „Klub DOM”, organizowanego przez Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. W szczególności Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki organizatora Programu oraz uczestniczących w nim osób.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1. LMP – Leroy Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-066), przy ul. Burakowskiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000053665, NIP: 113- 00-89-950, o kapitale zakładowym w wysokości 51 000 000 zł.
2. Program – program lojalnościowy pod nazwą „Klub DOM” organizowany przez LMP, przeprowadzany w jej sklepach znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sklepie Internetowym, zgodnie z Regulaminem
3. Punkty – punkty przyznawane przez LMP Uczestnikom za nabywanie w Sklepach towarów i usług. Punkty uprawniają Uczestnika do otrzymania Rabatów i innych korzyści na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Saldo Punktowe – aktualna liczba Punktów zgromadzona na Koncie.
5. Sklep – Sklep Stacjonarny i Sklep Internetowy.
6. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez LMP, działający pod adresem www.leroymerlin.pl
7. Sklep Stacjonarny – sklep sieci LMP znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
8.Klient – osoba fizyczna, która za pośrednictwem Sklepu dokonuje z LMP czynności prawnej (np. nabywa towar) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Uczestnik – Klient, który przystąpił do Programu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
10. Karta Programu – elektroniczna karta, którą LMP przekazuje Uczestnikowi po dokonaniu rejestracji w Programie i która służy do zbierania Punktów oraz korzystania z przewidzianych w Programie korzyści. Karta Programu posiada numer przypisany dla Konta. Karta Programu może być wyświetlana w aplikacji mobilnej Leroy Merlin.
11. Karta Dodatkowa – Karta Programu, wydana przed 07.07.2023, którą Uczestnik otrzymał dodatkowo w celu gromadzenia Punktów, jednak za pośrednictwem której nie można realizować przewidzianych w Programie korzyści.
12. Konto – konto utworzone dla Uczestnika zgodnie z Regulaminem. Uczestnik po zalogowaniu może korzystać z udostępnionych funkcjonalności, w tym sprawdzić Saldo Punktowe oraz zmieniać swoje dane osobowe.
13. Formularz Rejestracyjny – formularz, na którym Klient zgłasza przystąpienie do Programu, akceptuje jego warunki (Regulamin) i podaje swoje dane osobowe. Na Formularzu Rejestracyjnym Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
14. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu.
15. Rabat Lojalnościowy – rabat przyznawany Uczestnikowi Programu w zamian za Punkty zdobyte w ramach Programu, na zasadach określonych w Regulaminie.
16. Rabat Specjalny – rabat w ramach oferty specjalnej LMP skierowanej do Uczestników.

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem Programu jest LMP.
1.2. Celem Programu jest umożliwienie jego Uczestnikom na zasadach określonych w Regulaminie gromadzenia Punktów za zakupy w Sklepie, które to Punkty mogą być wymieniane na Rabaty Lojalnościowe lub Rabaty Specjalne, oraz promocja towarów i usług oferowanych przez LMP.
1.3. Program obejmuje wszystkie Sklepy Stacjonarne i Sklep Internetowy.
1.4. Udział w Programie jest całkowicie dobrowolny.

2. Przystąpienie do Programu
2.1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba fizyczna, która w Sklepie dokonuje z LMP czynności prawnej (np. nabywa towar) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i założyła Konto.
2.2. Założenie Konta jest bezpłatne i dobrowolne, jednak niezbędne do przystąpienia do Programu. .
2.3. Aby założyć Konto należy prawidłowo wypełnić Formularz Rejestracyjny dostępny w sekcji programy lojalnościowe na stronie www.leroymerlin.pl lub w aplikacji mobilnej Leroy Merlin. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło.
2.4. Rejestracja wymaga potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na Formularzu Rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
2.5. Pomyślne utworzenie Konta, po zalogowaniu się przez Klienta, pozwala na korzystanie z funkcji Konta.
2.6. LMP potwierdza Uczestnikowi jego przystąpienie do Programu. Jeśli Klient w ciągu 2 dni nie otrzyma potwierdzenia przystąpienia do Programu wskazany jest kontakt z LMP pod adresem programdom@leroymerlin.pl celem wyjaśnienia przyczyny braku potwierdzenia.
2.7. Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić LMP o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym, aktualizując dane samodzielnie na www.leroymerlin.pl w sekcji Program Lojalnościowy poprzez swoje Konto, zgłaszając zmianę pod adres programdom@leroymerlin.pl lub poprzez kontakt na numer telefonu podany na stronie www.leroymerlin.pl w sekcji kontakt. 2.8. Konto może zostać zamknięte przez LMP w przypadkach wskazanych w pkt. 9 Regulaminu. Uczestnik, który posiada więcej niż jedno Konto nie może połączyć tych kont oraz korzyści z nimi związanych, w tym przenosić Punktów lub kuponów.

3. Karty Programu
3.1. Uczestnik, przystępując do Programu, otrzymuje elektroniczną Kartę Programu, która jest identyfikowana przez unikalny numer identyfikacyjny Karty Programu. Każda Karta Programu zarejestrowana jest w systemie informatycznym LMP jako karta przypisana do danego Konta i jest aktywna po zakończeniu procesu rejestracji. Karta Programu jest przesyłana wiadomością e-mail na adres Uczestnika podany w procesie rejestracji.
3.2. Karta Programu nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą. Karta Programu nie jest zbywalna, tj. nie jest możliwe przeniesienie na inną osobę powiązanych z nią Punktów, czy Rabatów.
3.3. Z zastrzeżeniem pkt. 3.4 poniżej przyjmuje się, że osoba okazująca Kartę Programu jest Uczestnikiem Programu. LMP nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą Programu przez osobę nieuprawnioną z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku zgubienia Karty Programu przez Uczestnika lub ujawnienia jej numeru identyfikacyjnego osobie trzeciej, chyba że Uczestnik dokonał wcześniej zastrzeżenia Karty Programu zgodnie z pkt 3.5. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
3.4. W przypadku stwierdzenia, że osoba okazująca Kartę Programu nie jest Uczestnikiem uprawnionym do posługiwania się nią, LMP może odmówić użycia Karty Programu, w tym przyznania Punktów lub skorzystania z Rabatu Lojalnościowego lub Specjalnego. W celu ustalenia, czy dana osoba jest Uczestnikiem, LMP może dokonać stosownej weryfikacji z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych.
3.5. Jeżeli Uczestnik utracił Kartę Programu, może ją zastrzec, przekazując stosowną informację na adres e-mail: programdom@leroymerlin.pl lub w Sklepie Stacjonarnym. Zastrzeżenie Karty Programu jest skuteczne z chwilą jego potwierdzenia przez LMP, jednak nie później niż po 3 dniach roboczych.
3.6. W przypadku skutecznego zastrzeżenia Karty Programu jest ona unieważniana, a na wniosek Uczestnika do Konta jest dodawana nowa Karta Programu (o nowym numerze identyfikacyjnym). Punkty, w liczbie zarejestrowanej na Koncie w chwili skutecznego zastrzeżenia Karty Programu będą mogły zostać wykorzystane przy użyciu nowej Karty Programu.
3.7. Korzystanie z Karty Programu może następować wyłącznie na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
3.8. Zakazane jest ujawnianie numeru Karty Programu bądź udostępniania jej osobom trzecim, w tym w szczególności udostępnianie numeru Karty Programu w Internecie lub współdzielenie Karty Programu z osobami trzecimi. Naruszenie tego zakazu uprawnia LMP do Zamknięcia Konta Uczestnika na zasadach określonych w pkt. 9.2.

4. Przyznawanie Punktów
4.1. Punkty dodawane są do Salda Punktowego za nabycie w Sklepie towarów lub usług. LMP może przyznać większą liczbę punktów za zakup określonych towarów lub usług niż wynikająca z Regulaminu, na zasadach opisanych w odrębnych regulaminach. Punkty nie są przyznawane za nabycie kart podarunkowych.
4.2. Przelicznik standardowy Punktów określa się następująco: 1 Punkt za kwotę 5 zł brutto wydaną w Sklepie w przypadku transakcji bez Rabatu Lojalnościowego oraz 1 Punkt za kwotę 10 zł brutto wydaną w Sklepie w przypadku transakcji z wykorzystaniem Rabatu Lojalnościowego lub Specjalnego.
4.3. W celu naliczenia Punktów konieczne jest okazanie Karty Programu lub podanie jej numeru identyfikacyjnego. Punkty zostaną dodane do Konta, do którego jest przypisana Karta Programu. W przypadku zakupów w Sklepie Internetowym warunkiem naliczenia Punktów jest zalogowanie się do konta w serwisie www.leroymerlin.pl i wpisanie numeru Karty Programu podczas składania zamówienia. W Sklepie Internetowym nie jest możliwe naliczenie Punktów przy zakupach realizowanych w trybie „gościa”.
4.4. Zakupy towarów i usług, za które Uczestnik otrzymał Punkty w Programie, nie mogą stanowić podstawy przyznawania punktów lub rabatów w ramach innych programów lojalnościowych LMP, chyba że co innego wyraźnie wynika z ich regulaminów.
4.5. Punkty dodawane są do Salda Punktowego w dniu odbioru towaru. W przypadku towarów na zamówienie Uczestnik zobowiązany jest okazać Kartę Programu lub podać jej numer przy wpłacie zaliczki w kasie lub przy odbiorze towaru.
4.6. Późniejsze niż przy nabyciu przyznanie Punktów za zakup nie jest możliwe, z wyjątkiem sytuacji spowodowanych okolicznościami leżącymi po stronie LMP, które uniemożliwiają dokonanie rejestracji Punktów. W takim przypadku Punkty za zakupy będą mogły być zarejestrowane na podstawie faktury lub paragonu w okresie późniejszym, nie później jednak niż w terminie 45 dni od daty dokonania zakupu. Na odwrocie faktury lub paragonu kasjer realizujący transakcję mającą miejsce w ww. okolicznościach zaznaczy, że Punkty za zakupy mają być zarejestrowane w terminie późniejszym. W przypadku awarii Sklepu Internetowego skutkującej nienaliczeniem Punktów za zakup dokonany w Sklepie Internetowym, Uczestnik winien skontaktować się z LMP w ww. terminie w celu naliczenia Punktów.
4.7. W przypadku, gdy Uczestnik zwróci nabyte towary, Punkty, które zostały przyznane za ich zakup, będą odejmowane z Salda Punktowego przez LMP. Punkty zostaną odjęte w takiej liczbie, w jakiej zostały dodane do Salda Punktowego w związku z nabyciem towarów, które następnie zostały zwrócone. Jeżeli liczba punków za zwracane towary jest większa od liczby punktów na Koncie, Saldo Punktowe po dokonaniu zwrotu będzie ujemne.
4.8. Uczestnik, który zwróci towar zakupiony z Rabatem Lojalnościowym (z wykorzystaniem Punktów zgromadzonych w Programie), nie odzyskuje prawa do Rabatu Lojalnościowego ani Punktów będących podstawą udzielenia Rabatu Lojalnościowego, z wyjątkiem sytuacji, w której Uczestnik zwróci wszystkie towary zakupione z Rabatem Lojalnościowym. Niniejsze postanowienie nie wpływa na możliwość realizacji uprawnień podyktowanych niezgodnością towaru z umową, bądź uprawnień z tytułu konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
4.9. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania w każdym czasie informacji o stanie własnego Konta Uczestnika. Informację taką Uczestnik może uzyskać podczas dokonywania zakupów w Sklepie LMP od kasjera oraz na stronie internetowej Programu (www.leroymerlin.pl na swoim Koncie Uczestnika).
4.10. Punkty zgromadzone w Programie wygasają po upływie osiemnastu miesięcy od ich zarejestrowania na Koncie Uczestnika.
4.11. Punkty i prawa z nimi związane uzyskiwane w ramach Programu nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, w szczególności pomiędzy różnymi Kontami należącymi do różnych Uczestników. Nie mogą być również przedmiotem żadnych innych czynności z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie albo wyraźnie przewidującym taką możliwość regulaminie innej akcji promocyjnej LMP.
4.12. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Punktów na pieniądze.
4.13. LMP odmawia Uczestnikowi możliwości dokonania zakupu z wykorzystaniem Karty Programu (tj. naliczenia Punktów) w przypadku zakupu towarów w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową, których nabycie jest potwierdzone fakturą. LMP zastrzega sobie również prawo zamknięcia Konta Uczestnika dokonującego takich zakupów wbrew Regulaminowi.
4.14. W przypadku stwierdzenia nabycia towarów z wykorzystaniem Karty Programu w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową, których nabycie jest potwierdzone fakturą, LMP zastrzega sobie możliwość odjęcia z Konta Uczestnika Punktów, które zostały przyznane za nabycie tych towarów.
4.15. W przypadkach, o których mowa w pkt. 4.13 lub 4.14. powyżej Uczestnik zostanie zawiadomiony o podstawie odmowy przyznania lub odjęcia Punktów z Konta Uczestnika. Uczestnik może złożyć wyjaśnienia na adres e-mail: programdom@leroymerlin.pl w terminie 14 dni roboczych od otrzymania informacji o odmowie przyznania lub odjęciu Punktów. W przypadku uznania wyjaśnień przez LMP Punkty zostaną przyznane lub przywrócone. LMP zawiadomi Uczestnika o uznaniu lub odmowie uznania wyjaśnień w terminie 14 dni od ich otrzymania.
4.16. Ewentualną fakturę potwierdzającą dokonanie zakupów przy użyciu Karty Programu wystawia się na Uczestnika na podstawie danych zarejestrowanych na jego Koncie.

5. Wymiana Punktów na Rabaty
5.1. Uczestnik ma prawo do skorzystania z Rabatu Lojalnościowego po zgromadzeniu na swym Koncie co najmniej 500 Punktów. Każde pełne 500 Punktów Uczestnik może wymienić na Rabat Lojalnościowy w wysokości 5% na zakup towarów w Sklepie. Każde pełne 1000 Punktów Uczestnik może wymienić na Rabat Lojalnościowy w wysokości 10% na zakup towarów w Sklepie.
5.2. Rabaty uzyskane w ramach Programu (Rabat Specjalny, Rabat Lojalnościowy) nie łączą się ze sobą ani z ofertami specjalnymi lub innymi promocjami, wyprzedażami i obniżkami cen oferowanymi przez LMP.
5.3. Aby wymienić Punkty na Rabat Lojalnościowy, w przypadku Sklepu Stacjonarnego Uczestnik przed dokonaniem zakupu powinien zgłosić taką chęć bezpośrednio w kasie Sklepu i okazać Kartę Programu lub jej numer identyfikacyjny. W przypadku Sklepu Internetowego Uczestnik powinien wpisać numer Karty Programu, wybrać przysługujący Rabat Lojalnościowy i zatwierdzić operację hasłem.
5.4. Rabat Lojalnościowy jest ważny tylko w dniu jego uruchomienia, od chwil aktywacji do godziny 23.59. i może być w tym czasie wykorzystywany wielokrotnie. Z chwilą skorzystania przez Uczestnika z Rabatu Lojalnościowego odpowiednia liczba Punktów, zostanie odjęta z Konta. W przypadku zakupu towarów na zamówienie, Punkty wymienione na Rabat Lojalnościowy zostaną odjęte z Konta w momencie zapłaty zaliczki.
5.5. Rabat Specjalny przyznawany jest w przypadku organizacji przez LMP oferty specjalnej dla Uczestników na zasadach wskazanych w regulaminie takiej oferty.

6. Postępowanie reklamacyjne
6.1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane w dowolnej formie, w tym na adres wybranego Sklepu Stacjonarnego lub siedziby LMP (ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa), drogą elektroniczną na adres e-mail: programdom@leroymerlin.pl lub poprzez sekcję Obsługa Klienta/Wyraź swoją opinię na www.leroymerlin.pl. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer Karty, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
6.2. Reklamacje rozpatrywane są przez LMP w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji LMP. W tym terminie Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji LMP na trwałym nośniku.

7. Komunikacja z Uczestnikami
7.1. LMP udziela, na prośbę Uczestników, wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu. Uczestnicy mogą zwrócić się z zapytaniem ustnym lub pisemnym o wyjaśnienie wątpliwości do personelu LMP w dowolnym Sklepie Stacjonarnym. Uczestnik może również zgłosić pytania, związane z Programem, na adres e-mail: programdom@leroymerlin.pl oraz za pośrednictwem strony internetowej poprzez sekcję Obsługa Klienta/Wyraź swoją opinię na www.leroymerlin.pl.
7.2. LMP będzie przesyłał Uczestnikowi informacje dotyczące Programu środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym.
7.3. LMP będzie przesyłał informacje o promocjach, ofertach specjalnych i wydarzeniach organizowanych przez LMP środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym, o ile Uczestnik wyraził zgodę na taką komunikację.

8. Prawo odstąpienia od umowy i rezygnacja z udziału w Programie
8.1. Uczestnik, który zawarł umowę o udział w Programie i prowadzenie Konta ma prawo odstąpić od niej w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia.
8.2. Celem skorzystania z prawa odstąpienia Uczestnik powinien skierować swoje oświadczenie w tym przedmiocie do LMP. Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie, w tym mailem na adres programdom@leroymerlin.pl bądź adres korespondencyjny LMP. Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru jest fakultatywne.
8.3. Odstąpienie od umowy skutkuje zamknięciem Konta.
8.4. Uczestnik może także w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie zgodnie z pkt. 9.4 poniżej.

9. Zamknięcie Konta i zakończenie Programu
9.1. Zamknięcie Konta może nastąpić w następujących sytuacjach:
a) Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu (pkt 9.2).
b) Rezygnacja Uczestnika z udziału w Programie (pkt 9.4.).
c) Brak aktywnego uczestnictwa w Programie (pkt 9.5).
d) Zakończenie prowadzenia Programu przez LMP (pkt 9.6).
9.2. W razie podejrzenia naruszenia przez Uczestnika warunków Regulaminu, przez:
a) udostępnienie Karty Programu osobie trzeciej,
b) ujawnianie numeru Karty Programu osobie trzeciej,
c) podanie przy rejestracji Konta nieprawdziwych danych,
d) upublicznienie numeru Karty Programu, np. w Internecie,
e) dokonywanie zakupu towarów z wykorzystaniem Karty Programu w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową, których nabycie jest potwierdzone fakturą, LMP może zablokować Konto oraz wezwie Uczestnika do zaniechania naruszenia i złożenia wyjaśnień. Uczestnik ma prawo złożyć wyjaśnienia w terminie 14 dni. LMP może zamknąć Konto Uczestnika, który naruszył Regulamin, po zapoznaniu się z jego wyjaśnieniami, a w braku ich złożenia - po upływie terminu na ich złożenie. W przypadku uwzględnienia wyjaśnień LMP odblokuje Konto. Zamknięcie Konta w takich okolicznościach jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika prawa do korzyści przewidzianych w Programie oraz wszystkich zgromadzonych Punktów.
9.3. O zamknięciu Konta Uczestnik zostanie powiadomiony środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym.
9.4. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnacja powinna mieć formę oświadczenia, które należy doręczyć do LMP (do wybranego Sklepu Stacjonarnego lub siedziby LMP) w formie pisemnej bądź wiadomością e-mail przesłaną na adres: programdom@leroymerlin.pl. Z chwilą doręczenia rezygnacji wszystkie Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną anulowane, a Konto zostanie zamknięte.
9.5. Zamknięcie Konta następuje w przypadku braku aktywnego uczestnictwa w Programie. Przez brak aktywnego uczestnictwa w Programie rozumie się niezarejestrowanie transakcji na Koncie w okresie pięciu lat od ostatniej zarejestrowanej transakcji sprzedaży. O zamknięciu Konta z tej przyczyny Uczestnik zostanie poinformowany z 30 dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli w tym czasie Uczestnik dokona zakupu towarów lub usług i otrzyma za nie Punkty, Konto nie zostanie zamknięte.
9.6. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. LMP zastrzega sobie prawo jego zakończenia. O zakończeniu Programu LMP poinformuje w Sklepach Stacjonarnych, na stronie internetowej Programu (www.leroymerlin.pl, w sekcji Program Lojalnościowy), z wyprzedzeniem 2 miesięcy. Uczestnicy zostaną powiadomieni o jego zakończeniu z wyprzedzeniem 2 miesięcy środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym.
9.7. W sytuacji opisanej w pkt. 9.6 w przypadku posiadania odpowiedniej liczby Punktów Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na Rabat Lojalnościowy do dnia wskazanego jako dzień zakończenia Programu. Po upływie tego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Rabat Lojalnościowy.
9.8. Zakończenie Programu skutkowało będzie zamknięciem Kont wszystkich Uczestników.

10. Zmiany Regulaminu Programu
10.1. LMP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie:
a) gdy jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z przepisami prawa;
b) w przypadku udostępnienia nowych lub modyfikacji istniejących funkcjonalności Konta, w tym jego integracji z inną usługą;
c) dla usprawnienia funkcjonowania Programu i Konta, w tym zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych, danych osobowych oraz prywatności Uczestników;
d) w celu zapobiegania działaniom sprzecznym z Regulaminem,
e) dotyczących zasad gromadzenia Punktów i ich wymiany na Rabaty – gdy zmiana ta jest podyktowana uzasadnionym interesem ekonomicznym LMP związanym z sytuacją rynkową.
10.2. Każda taka zmiana będzie ogłaszana przez LMP z 30 dniowym wyprzedzeniem. Obowiązująca wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej LMP www.leroymerlin.pl w sekcji Program Lojalnościowy.
10.3. Informacje o zmianach niniejszego Regulaminu zostaną zamieszczone w Sklepach Stacjonarnych i na stronie internetowej www.leroymerlin.pl w sekcji Program Lojalnościowy.
10.4. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach niniejszego Regulaminu środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym w sposób umożliwiający trwałe zapisanie nowej treści Regulaminu przy czym przez okres 30 dni od otrzymania przez Uczestnika takiej informacji ma on prawo gromadzić Punkty oraz wymieniać je na Rabaty na dotychczasowych zasadach.
10.5. Uczestnik, który nie zgadza się na zmianę w Regulaminie, ma prawo złożyć oświadczenie o rezygnacji z dalszego udziału w Programie. Oświadczenie to skutkuje zamknięciem Konta zgodnie z pkt. 9.4 Regulaminu.
10.6. Zakończenie Programu zostanie ogłoszone z 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Zakończenie Programu nie może nastąpić wcześniej niż 3 miesiące po ostatniej zmianie Regulaminu.

11. Przetwarzanie danych osobowych
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są Polityce prywatności

12. Postanowienia końcowe
12.1. Prawem właściwym dla relacji wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
12.2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Programu m.in. w materiałach reklamowych Programu oraz w sekcji Program Lojalnościowy na stronie internetowej www.leroymerlin.pl oraz w Sklepach Stacjonarnych.

Powyższy Regulamin obowiązuje od dn. 07.07.2023 r.
Poprzedni regulamin obowiązujący do dn. 06.07.2023 r. Pobierz
Poprzedni regulamin obowiązujący do dn. 31.08.2022 r. Pobierz
Poprzedni regulamin obowiązujący do dn. 28.02.2022 r. Pobierz

Załącznik 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy


_________________________
 (data)

_________________________
(imię i nazwisko klienta)

_________________________
(adres klienta)


Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
ul. Burakowska 14 01-066 Warszawa
email: programdom@leroymerlin.pl

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi w postaci uczestnictwa w Programie Lojalnościowym „ Klub DOM”, w tym prowadzenie konta uczestnika, zawartej w dniu __________________________
(data otrzymania przez klienta potwierdzenia przystąpienia do programu lub wypełnienia Formularza Rejestracyjnego w sklepie stacjonarnym).

_____________________________
(podpis – wymagany tylko w przypadku składania oświadczenia w formie pisemnej/papierowej)