Comarch Member Portal

Regulamin

Regulamin Programu „KLUB PRO Leroy Merlin dla Profesjonalistów”

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu „KLUB PRO Leroy Merlin dla Profesjonalistów”, organizowanego przez Leroy - Merlin Polska sp. z o.o.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1. LMP – Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-066), przy ul. Burakowskiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000053665, NIP: 113-00-89-950, o kapitale zakładowym w wysokości 51 000 000 zł.
2. Program – program lojalnościowy „KLUB PRO Leroy Merlin dla Profesjonalistów”.
3. Uczestnik – podmiot, który dokonuje z LMP czynności prawnej (np. nabywa towar) związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który spełnia warunki określone w Regulaminie i przystąpił do Programu zgodnie z pkt II Regulaminu.
4. Użytkownik – osoba fizyczna, upoważniona przez Uczestnika, dokonująca zakupu na rzecz i w imieniu Uczestnika.
5. Punkty – punkty przyznawane przez LMP Uczestnikom za nabywanie towarów i usług w Sklepach LMP. Punkty uprawniają Uczestnika do otrzymania Rabatu PRO na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Saldo Punktowe – aktualna liczba Punktów zgromadzona na Koncie Uczestnika.
7. Karta – karta, która identyfikuje Uczestnika, potwierdza uczestnictwo w Programie i służy do zbierania przyznawanych w Programie Punktów oraz wykorzystywania przewidzianych w Programie korzyści. Pojęcie Karty, obejmuje zarówno Kartę Główną jak i Karty Dodatkowe.
8. Karta Główna – identyfikuje Uczestnika, potwierdza uczestnictwo w Programie i służy do zbierania przyznawanych w Programie Punktów oraz wykorzystywania przewidzianych w Programie korzyści. W zależności od sposobu rejestracji Uczestnika Karta programu może mieć formę materialną lub wirtualną.
9. Karta Dodatkowa – Karta, którą Uczestnik może otrzymać w celu gromadzenia Punktów w związku z zakupami, jednak za pośrednictwem której nie można realizować kuponu uzyskanego w ramach Rabatu PRO.
10.Konto – oznacza konto utworzone dla Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem. Uczestnik po zalogowaniu może korzystać z udostępnionych funkcjonalności, w tym sprawdzić Saldo Punktowe oraz zmieniać swoje dane.
11.Rabat PRO – rabat, który Uczestnik otrzymuje w zamian za punkty zgromadzone w Programie. Rabat będzie widoczny na Koncie w formie elektronicznej jako kupon, a jego numer po wygenerowaniu będzie wysłany na adres email lub wiadomością sms na numer telefonu komórkowego Uczestnika. Rabat może być wykorzystany (zmniejszać cenę towarów), zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w dowolnym Sklepie LMP.
12. Rabat Specjalny – rabat w ramach oferty specjalnej skierowanej do Uczestników.
13. Formularz Rejestracyjny – formularz, za pośrednictwem którego możliwe jest zgłoszenie zamiaru przystąpienia do Programu, akceptacja jego warunków oraz podanie wymaganych danych (w tym osobowych). Poprzez Formularz Rejestracyjny możliwe jest również wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
14. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu.
15. Sklep LMP – każdy sklep stacjonarny działający zgodnie z prawem pod marką „Leroy Merlin" na terenie Polski, z wyłączeniem sklepu internetowego.


I. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem Programu „KLUB PRO Leroy Merlin dla Profesjonalistów” jest LMP.
1.2. Program jest organizowany na czas nieokreślony od dnia 1 grudnia 2011 r. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w Sklepach LMP.
1.3. Udział w Programie jest całkowicie dobrowolny.

II. Przystąpienie do Programu
2.1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie przedsiębiorca.
2.2. W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem, wypełnić na stronie www.leroymerlin.pl lub w aplikacji mobilnej Leroy Merlin w sposób kompletny i zgodny z prawdą Formularz Rejestracyjny. LMP nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego bądź wypełnienia go przez osobę nieuprawnioną.
2.3. W Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik dobrowolnie podaje swoje dane niezbędne do prawidłowej realizacji Programu tj. dane firmy, imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. Rejestracja wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na Formularzu Rejestracyjnym, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
2.4. Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić LMP o każdej zmianie swoich danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym, aktualizując dane samodzielnie w odpowiedniej aplikacji lub na www.leroymerlin.pl w sekcji Program Lojalnościowy poprzez Konto, zgłaszając zmianę pod adres klubpro@leroymerlin.pl lub poprzez kontakt na numer telefonu podany na stronie www.leroymerlin.pl w sekcji kontakt (sklep internetowy). LMP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych przez Uczestnika.
2.5. Uczestnikowi przysługuje dostęp do Konta.
2.6. Uczestnik Programu „KLUB PRO Leroy Merlin dla Profesjonalistów” nabywający produkty na potrzeby lub w celu związanym z działalnością gospodarczą, nie może być równocześnie Uczestnikiem Programu Lojalnościowego DOM.

III. Karty Programu
3.1. Karta jest identyfikowana przez unikalny numer identyfikacyjny. Każda Karta zarejestrowana jest w systemie informatycznym LMP jako Karta przypisana do konkretnego Konta i jest aktywna po zakończeniu procesu rejestracji. Karta jest przesyłana wiadomością e-mail na adres Uczestnika podany w procesie rejestracj.
3.2. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą. Karta nie jest zbywalna, tj. nie jest możliwe przeniesienie na inną osobę powiązanych z nią Punktów czy Rabatu PRO.
3.3. Uczestnik przystępując do Programu otrzymuje Kartę Główną. Na życzenie może otrzymać również Kartę Dodatkową. Wszystkie Karty Programu mogą być używane do gromadzenia Punktów na Koncie.
3.4. W przypadku stwierdzenia, że osoba okazująca Kartę nie jest Uczestnikiem uprawnionym do posługiwania się nią albo osobą upoważnioną przez takiego Uczestnika, LMP może odmówić użycia Karty, w tym przyznania Punktów lub skorzystania z Rabatu PRO. W celu ustalenia czy dana osoba jest Uczestnikiem, LMP może dokonać stosownej weryfikacji z zachowaniem w szczególności obowiązujących w LMP zasad ochrony danych osobowych.
3.5. Jeżeli Uczestnik utracił Kartę, może ją zastrzec, przekazując pisemnie stosowną informację na adres e-mail: klubpro@leroymerlin.pl. Zastrzeżenie Karty jest skuteczne z chwilą jego potwierdzenia przez LMP, jednak nie później niż po 7 dniach roboczych.
3.6. W przypadku skutecznego zastrzeżenia Karty jest ona zamykana, a na wniosek Uczestnika do Konta jest dodawana nowa Karta (o nowym numerze identyfikacyjnym). Punkty, w liczbie zarejestrowanej na Koncie w chwili skutecznego zastrzeżenia Karty będą mogły zostać wykorzystane przy użyciu nowej Karty.
3.7. LMP nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą przez osobę nieuprawnioną z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku zgubienia Karty przez Uczestnika lub ujawnienia jej numeru identyfikacyjnego osobie nieupoważnionej, chyba że Uczestnik dokonał zastrzeżenia Karty.
3.8. Konto Programu jest ważne przez czas nieokreślony, liczony od dnia rejestracji w Programie.
3.9. Korzystanie z Karty może następować wyłącznie na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

IV. Przyznawanie Punktów
4.1. Punkty przyznawane są na Konto za nabycie wybranych towarów i usług w Sklepach LMP, dokonane przez Uczestnika lub na rzecz i w imieniu Uczestnika przez osobę przez niego upoważnioną (Użytkownika). Punty nie są przyznawane za nabycie kart podarunkowych, odrębne regulaminy LMP mogą przewidywać szczególne zasady przyznawania Punktów lub wyłączenia ich przyznawania za nabycie niektórych towarów i usług.
4.2. Warunkiem przyznania Punktów jest okazanie Karty lub podanie jej numeru identyfikacyjnego w trakcie dokonywania zakupu. Punkty zostaną dodane do Konta, do którego jest przypisana okazana przy zakupie Karta Programu (podany numer identyfikacyjny). Późniejsza niż przy zakupie rejestracja Punktów nie jest możliwa, z wyjątkiem sytuacji spowodowanych awarią sprzętu, niezbędnego do dokonania rejestracji Punktów. W takim przypadku Punkty za zakupy będą mogły być rejestrowane na podstawie faktury lub paragonu w okresie późniejszym, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty dokonania zakupu. Na odwrocie faktury lub paragonu kasjer realizujący transakcję mającą miejsce podczas awarii sprzętu zaznaczy, że Punkty za zakupy mają być zarejestrowane w terminie późniejszym.
4.3. Punkty będą naliczane w następujący sposób:
  1. kwota wydana na zakup towarów z asortymentu działu kuchnie, budowlanego, drzewnego, elektrycznego, glazury, a także usług z tych działów mnożona będzie przez 2% i zaokrąglana w dół do liczby całkowitej, która będzie stanowiła ilość Punktów,
  2. kwota wydana na zakup towarów z asortymentu działu narzędzi, sanitarnego, hydraulicznego, ogród i metalowego, a także usług z tych działów mnożona będzie przez 5% i zaokrąglana w dół do liczby całkowitej, która będzie stanowiła ilość Punktów,
  3. kwota wydana na zakup towarów z asortymentu działu farb, dekoracji i wykładzin oraz oświetlenia, a także usług z tych działów mnożona będzie przez 10% i zaokrąglana w dół do liczby całkowitej, która będzie stanowiła ilość Punktów.
4.4. Z zastrzeżeniem punktu 4.5. poniżej, w przypadku gdy Uczestnik zwróci nabyte towary, Punkty, które zostały przyznane za ich zakup, będą odejmowane z jego Konta. Punkty zostaną odjęte w takiej liczbie, w jakiej zostały dodane do Salda Punktowego w związku nabyciem towarów, które następnie zostały zwrócone. Jeżeli liczba punków za zwracane towary jest większa od liczby punktów na Koncie, Saldo Punktowe po dokonaniu zwrotu będzie ujemne.
4.5. LMP zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru za nabycie, którego zostały przyznane Punkty, w przypadku gdy Saldo Punktowe Uczestnika jest ujemne lub będzie takie po dokonaniu zwrotu. Niniejsze postanowienie nie wpływa na możliwość realizacji uprawnień podyktowanych wadliwością towaru lub usługi.
4.6. Uczestnik, który zwróci towar zakupiony z Rabatem PRO nie odzyskuje prawa do Rabatu PRO ani Punktów będących podstawą jego udzielenia, z wyjątkiem sytuacji, w której Klient zwróci wszystkie towary zakupione z Rabatem PRO. Niniejsze postanowienie nie wpływa na możliwość realizacji uprawnień podyktowanych wadliwością towaru lub usługi.
4.7. Punkty dodawane są do Salda Punktowego w dniu odbioru towaru. W przypadku towarów na zamówienie Uczestnik zobowiązany jest okazać Kartę przy wpłacie zaliczki w kasie lub przy odbiorze towaru. Oprócz Punktów, przyznawanych Uczestnikom na warunkach określonych w pkt 4.3., LMP może wprowadzać okresowe promocje, w ramach których za zakup poszczególnych towarów lub określonych rodzajów towarów Uczestnik może otrzymać dodatkowe Punkty lub Punkty przyznawane według innego przelicznika niż wskazany w pkt 4.3. Informacje o tego rodzaju promocjach mogą być komunikowane Uczestnikom drogą elektroniczną (e-mailową bądź smsową) lub w materiałach informacyjnych, udostępnianych Uczestnikom przez LMP w Sklepach LMP. W przypadku towarów na zamówienie objętych akcją promocyjną, Punkty dodatkowe nalicza się, jeśli zamówienie nastąpi w okresie promocji. Nie nalicza się natomiast Punktów dodatkowych za odbiór zamówienia złożonego przed okresem promocji.

V. Wymiana Punktów
5.1. Wymiana Punktów na Rabat PRO odbywa się w następujących okresach rozliczeniowych: I okres: 1 stycznia – 31 marca, II okres: 1 kwietnia – 30 czerwca, III okres: 1 lipca – 30 września i IV okres: 1 października – 31 grudnia.
5.2. Punkty są przeliczone na Rabat PRO w ten sposób, że jeden punkt jest zamieniony na 1 zł kuponu uzyskanego w ramach Rabatu PRO.
5.3. Uczestnik w trakcie trwania okresu rozliczeniowego może samodzielnie wymienić punkty na Rabat PRO. Dostępne są kwoty kuponów: 20 zł za 20 punktów, 50 zł za 50 punktów i 100 zł za 100 punktów. Powyżej 100 punktów Uczestnik będzie mógł wygenerować Rabat PRO na kwotę nie wyższą niż saldo punktowe na dzień operacji generowania kuponu.
5.4. Po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego Punkty pozostałe na Koncie zostaną automatycznie przeliczone na Rabat PRO (saldo punktowe zostanie wyzerowane), który będzie mógł zostać wykorzystany przez Uczestnika w całości, w Sklepach LMP. Rabat PRO niewykorzystany w czasie 3 miesięcy, przepada.
5.5. Rabat PRO jest ważny 3 miesiące od daty jego wygenerowania w sposób określony w pkt 5.3. i 5.4. powyżej.
5.6. Rabat PRO uwidoczniony na kuponie musi być wykorzystany w całości w transakcji do której został użyty. Wartość jednostkowa poszczególnych towarów po wykorzystaniu Rabatu PRO nie może być mniejsza niż 1 grosz. Rabat PRO ani Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają wymianie na pieniądze lub korzyści nie przewiedziane w Regulaminie.
5.7. Zakupy z wykorzystaniem Rabatu PRO rejestrują się w historii transakcji Konta.
5.8. W celu wykorzystania Rabatu PRO przed dokonaniem płatności należy okazać Kartę Główną lub numer identyfikacyjny Karty Głównej, a następnie okazać kod kreskowy Rabatu PRO lub jego numer. Przyjmuje się, że osobą okazującą Kartę Główną oraz Rabat PRO jest Uczestnik lub Użytkownik uprawniony przez Uczestnika do jego realizacji.
5.9. Nie można nabyć kart podarunkowych z wykorzystaniem Rabatu PRO. Rabatu PRO nie można wykorzystać w przypadku nabycia towarów, których dostawa odbywa się bezpośrednio od ich producenta lub dostawcy LMP. Rabat PRO lub Rabat Specjalny nie łączy się z ofertami specjalnymi lub innymi promocjami, wyprzedażami i obniżkami cen oferowanymi przez LMP.

VI. Postępowanie reklamacyjne
6.1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane w dowolnej formie na adres siedziby LMP lub drogą elektroniczną na adres e-mail: klubpro@leroymerlin.pl. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer Karty, jak również wskazanie przyczyny reklamacji.
6.2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony na trwałym nośniku, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.


VII. Komunikacja z Uczestnikami
7.1. LMP udziela, na prośbę Uczestników, wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu. Uczestnicy mogą zwrócić się z zapytaniem ustnym lub pisemnym o wyjaśnienie wątpliwości do personelu LMP w wybranym Sklepie LMP. Uczestnik może również zgłosić pytania, związane z Programem, na adres e-mail: klubpro@leroymerlin.pl.
7.2. LMP będzie przesyłał Uczestnikowi informacje dotyczące Programu środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym.
7.3. LMP będzie przesyłał informacje o promocjach, ofertach specjalnych i wydarzeniach organizowanych przez LMP środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym, o ile Uczestnik wyraził zgodę na taką komunikację.

VIII. Zamknięcie Konta Uczestnika i zakończenie Programu
8.1. Zamknięcie Konta Uczestnika może nastąpić w następujących sytuacjach:
  1. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.
  2. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Programie.
  3. Zakończenie Programu.
8.2. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Karty, podanie nieprawdziwych danych lub podanie się za inną osobę albo upublicznienie numeru Karty, np. w Internecie, może spowodować wykluczenie Uczestnika z Programu i zamknięcie jego Konta, co jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika prawa do korzyści przewidzianych w Programie.
8.3. O wykluczeniu z Programu Uczestnik zostanie powiadomiony środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym.
8.4. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnacja powinna mieć formę oświadczenia pisemnego, które należy doręczyć do LMP (do wybranego Sklepu LMP lub siedziby LMP) bądź e-mailowego, które należy przesłać na adres: klubpro@leroymerlin.pl. Z chwilą doręczenia rezygnacji wszystkie Punkty zgromadzone na Koncie danego Uczestnika zostaną anulowane, a Konto zostanie zamknięte.
8.5. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. LMP zastrzega sobie prawo jego zakończenia. O zakończeniu Programu LMP poinformuje w Sklepach LMP i na stronie internetowej Programu (www.leroymerlin.pl w sekcji Program Lojalnościowy), z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Uczestnicy Programu zostaną powiadomieni o jego zakończeniu z jednomiesięcznym wyprzedzeniem środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym.
8.6. Punkty zebrane przez Uczestnika do chwili zakończenia Programu, będą zamienione na Rabat PRO na zasadach przewidzianych w Programie. Stosowny kupon będzie mógł być wykorzystany w terminie 1 miesiąca od daty zawieszenia lub zakończenia Programu. Po upływie tego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wykorzystania kuponu uzyskanego jako Rabat PRO.

IX. Zmiany Regulaminu Programu
9.1. LMP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Z zastrzeżeniem pkt 9.3., każda taka zmiana będzie ogłaszana przez LMP z 30 dniowym wyprzedzeniem. Obowiązująca wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej LMP www.leroymerlin.pl w sekcji Program Lojalnościowy.
9.2. Informacje o zmianach niniejszego Regulaminu znajdują się w Sklepach LMP i na stronie internetowej www.leroymerlin.pl w sekcji Program Lojalnościowy.
9.3. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach niniejszego Regulaminu środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym, przy czym przez okres 30 dni od otrzymania przez Uczestnika takiej informacji ma on prawo gromadzić Punkty oraz wymieniać Punkty na przewidziane w Programie korzyści na dotychczasowych zasadach.

X. Przetwarzanie danych osobowych
10.1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją Programu przez okres uczestnictwa w Programie, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych, w szczególności marketingu bezpośrednio jego produktów lub usług, w tym zakresie do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Administratorem danych jest Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Burakowskiej 14, kontakt ochronadanych@leroymerlin.pl. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów. Państwa dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu określenia osobistych preferencji na potrzeby przesłania oferty handlowej, jednakże nie będzie to wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób znacząco wpływać na Państwa sytuację. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do treści i przenoszenia swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów.
10.2. Więcej informacji znajduje się na stronie www.leroymerlin.pl w polityce prywatności lub punkcie informacyjnym Sklepu LMP.

XI. Postanowienia końcowe
11.1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
11.2. Zasady Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
11.3. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego przez Uczestnika.
11.4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Programu m.in. w materiałach reklamowych Programu oraz w sekcji Program Lojalnościowy na stronie internetowej www.leroymerlin.pl.

Powyższy Regulamin obowiązuje od 01 września 2022 r.
Poprzedni Regulamin Klubu PRO obowiązujący do 31.08.2022 r. Pobierz
Poprzedni Regulamin Klubu PRO obowiązujący do 28.02.2022 r. Pobierz
Poprzedni Regulamin Klubu PRO obowiązujący do 14.12.2021 r. Pobierz