Comarch Member Portal

Regulamin

Nowy Regulamin Klubu PRO dla klientów Olsztyna obowiązujący od 05.02.2024 Pobierz
Nowy Regulamin Klubu PRO dla wszystkich klientów obowiązujący od 11.03.2024 Pobierz

Regulamin Klubu PRO

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu „KLUB PRO Leroy Merlin dla Profesjonalistów”, organizowanego przez Leroy - Merlin Polska sp. z o.o.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1. LMP – Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-066), przy ul. Burakowskiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000053665, NIP: 113-00-89-950, o kapitale zakładowym w wysokości 51 000 000 zł.
2. Program – program lojalnościowy „KLUB PRO Leroy Merlin dla Profesjonalistów” organizowany przez LMP, przeprowadzany w jej sklepach znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sklepie Internetowym, zgodnie z Regulaminem.
3. Uczestnik – podmiot, który dokonuje z LMP czynności prawnej (np. nabywa towar) związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który spełnia warunki określone w Regulaminie i przystąpił do Programu zgodnie z pkt II Regulaminu.
4. Użytkownik – osoba fizyczna, upoważniona przez Uczestnika, dokonująca zakupu na rzecz i w imieniu Uczestnika.
5. Punkty – punkty przyznawane przez LMP Uczestnikom za nabywanie towarów i usług w Sklepach LMP. Punkty uprawniają Uczestnika do otrzymania Rabatu PRO na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Saldo Punktowe – aktualna liczba Punktów zgromadzona na Koncie Uczestnika.
7. Karta – elektroniczna karta, którą LMP przekazuje Uczestnikowi po dokonaniu rejestracji w Programie i która służy do zbierania Punktów oraz wykorzystywania przewidzianych w Programie korzyści. Karta posiada numer przypisany dla Konta. Karta Programu może być wyświetlana w aplikacji mobilnej Leroy Merlin.
8. Karta Dodatkowa – Karta Programu, wydana przed 07.07.2023, którą Uczestnik otrzymał dodatkowo w celu gromadzenia Punktów, jednak za pośrednictwem której nie można realizować przewidzianych w Programie korzyści.
9. Konto – konto utworzone dla Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem. Uczestnik po zalogowaniu może korzystać z udostępnionych funkcjonalności, w tym sprawdzić Saldo Punktowe oraz zmieniać swoje dane.
10. Rabat PRO – rabat, który Uczestnik otrzymuje w zamian za punkty zgromadzone w Programie. Rabat będzie widoczny na Koncie w formie elektronicznej jako kupon, a jego numer po wygenerowaniu będzie wysłany na adres email lub wiadomością sms na numer telefonu komórkowego Uczestnika. Rabat może być wykorzystany (zmniejszać cenę towarów), zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w Sklepie Stacjonarnym.
11. Rabat Specjalny – rabat w ramach oferty specjalnej LMP skierowanej do Uczestników.
12. Formularz Rejestracyjny – formularz, za pośrednictwem którego możliwe jest przystąpienie do Programu, akceptacja jego warunków (Regulaminu) oraz podanie wymaganych danych (w tym osobowych). Poprzez Formularz Rejestracyjny możliwe jest również wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
13. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu.
14. Sklep LMP – Sklep Stacjonarny i Sklep Internetowy.
15. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez LMP, działający pod adresem www.leroymerlin.pl.
16. Sklep Stacjonarny – sklep sieci LMP znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

I. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem Programu jest LMP.
1.2. Celem Programu jest umożliwienie jego Uczestnikom na zasadach określonych w Regulaminie gromadzenia Punktów za zakupy w Sklepie, które to Punkty mogą być wymieniane na Rabaty PRO lub Rabaty Specjalne oraz promocja towarów i usług oferowanych przez LMP. Program obejmuje wszystkie Sklepy Stacjonarne i Sklep Internetowy.
1.3. Udział w Programie jest całkowicie dobrowolny.

II. Przystąpienie do Programu
2.1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie przedsiębiorca.
2.2. Założenie Konta jest bezpłatne i dobrowolne, jednak niezbędne do przystąpienia do Programu.
2.3. Aby założyć Konto należy prawidłowo wypełnić Formularz Rejestracyjny dostępny w sekcji programy lojalnościowe na stronie www.leroymerlin.pl lub w aplikacji mobilnej Leroy Merlin. W ramach rejestracji Klient podaje swoje dane niezbędne do prawidłowej realizacji Programu tj. dane firmy, w tym NIP i adres, imię i nazwisko oraz numer telefonu i adres e-mail oraz wybiera hasło. LMP nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego bądź wypełnienia go przez osobę nieuprawnioną.
2.4. Rejestracja wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na Formularzu Rejestracyjnym, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
2.5. LMP potwierdza Uczestnikowi jego przystąpienie do Programu. Jeśli Klient w ciągu 2 dni nie otrzyma potwierdzenia przystąpienia do Programu wskazany jest kontakt z LMP pod adresem klubpro@leroymerlin.pl celem wyjaśnienia przyczyny braku potwierdzenia.
2.6. Pomyślne utworzenie Konta, po zalogowaniu się, pozwala na korzystanie z funkcji Konta.
2.7. Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić LMP o każdej zmianie swoich danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym, aktualizując dane samodzielnie w odpowiedniej aplikacji lub na www.leroymerlin.pl w sekcji Program Lojalnościowy poprzez Konto, zgłaszając zmianę pod adres klubpro@leroymerlin.pl lub poprzez kontakt na numer telefonu podany na stronie www.leroymerlin.pl w sekcji kontakt (Sklep Internetowy). LMP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niemożliwość wykorzystania Karty spowodowane niezaktualizowaniem danych przez Uczestnika.
2.8. Konto może zostać zamknięte przez LMP w przypadkach wskazanych w pkt. 8 Regulaminu Uczestnik Programu nabywający produkty na potrzeby lub w celu związanym z działalnością gospodarczą, nie może być równocześnie Uczestnikiem Programu Lojalnościowego DOM.
2.9. Uczestnik, który posiada więcej niż jedno Konto nie może połączyć tych kont oraz korzyści z nimi związanych, w tym przenosić Punktów lub kuponów.

III. Karty Programu
3.1. Uczestnik, przystępując do Programu, otrzymuje elektroniczną Kartę, która jest identyfikowana przez unikalny numer identyfikacyjny. Każda Karta Programu zarejestrowana jest w systemie informatycznym LMP jako karta przypisana do danego Konta i jest aktywna po zakończeniu procesu rejestracji. Karta Programu jest przesyłana wiadomością e-mail na adres Uczestnika podany w procesie rejestracji.
3.2. Karta Programu nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą. Karta Programu nie jest zbywalna, tj. nie jest możliwe przeniesienie na inną osobę powiązanych z nią Punktów, czy Rabatów.
3.3. Z zastrzeżeniem pkt. 3.4 poniżej przyjmuje się, że osoba okazująca Kartę Programu jest Uczestnikiem Programu. LMP nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą Programu przez osobę nieuprawnioną z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku zgubienia Karty Programu przez Uczestnika lub ujawnienia jej numeru identyfikacyjnego osobie trzeciej, chyba że Uczestnik dokonał wcześniej zastrzeżenia Karty Programu zgodnie z pkt 3.5.
3.4. W przypadku stwierdzenia, że osoba okazująca Kartę Programu nie jest Uczestnikiem uprawnionym do posługiwania się nią, LMP może odmówić użycia Karty Programu, w tym przyznania Punktów lub skorzystania z Rabatu PRO. W celu ustalenia, czy dana osoba jest Uczestnikiem, LMP może dokonać stosownej weryfikacji z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych.
3.5. Jeżeli Uczestnik utracił Kartę Programu, może ją zastrzec, przekazując stosowną informację na adres e-mail: klubpro@leroymerlin.pl lub w Sklepie Stacjonarnym. Zastrzeżenie Karty Programu jest skuteczne z chwilą jego potwierdzenia przez LMP, jednak nie później niż po 3 dniach.
3.6. W przypadku skutecznego zastrzeżenia Karty Programu jest ona unieważniana, a na wniosek Uczestnika do Konta jest dodawana nowa Karta Programu (o nowym numerze identyfikacyjnym). Punkty, w liczbie zarejestrowanej na Koncie w chwili skutecznego zastrzeżenia Karty Programu będą mogły zostać wykorzystane przy użyciu nowej Karty Programu.
3.7. Korzystanie z Karty Programu może następować wyłącznie na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
3.8. Zakazane jest ujawnianie numeru Karty Programu bądź jej udostępnienie innym podmiotom, w tym w szczególności udostępnianie numeru Karty Programu w Internecie. Naruszenie tego zakazu uprawniało będzie LMP do Zamknięcia Konta Uczestnika na zasadach określonych w pkt. 10.2.

IV. Przyznawanie Punktów
4.1. Punkty dodawane są do Salda Punktowego za nabycie w Sklepie towarów i usług, dokonane przez Uczestnika lub na rzecz i w imieniu Uczestnika przez osobę przez niego upoważnioną (Użytkownika). Punkty nie są przyznawane za nabycie kart podarunkowych. LMP może przyznać większą liczbę punktów za zakup określonych towarów lub usług niż wynikająca z Regulaminu, na zasadach opisanych w odrębnych regulaminach.
4.2. W celu naliczenia Punktów konieczne jest okazanie Karty lub podanie jej numeru identyfikacyjnego w trakcie dokonywania zakupu. Punkty zostaną dodane do Konta, do którego jest przypisana okazana przy zakupie Karta (podany numer identyfikacyjny). W przypadku zakupów w Sklepie Internetowym warunkiem naliczenia Punktów jest zalogowanie się do konta w serwisie www.leroymerlin.pl i wpisanie numeru Karty Programu podczas składania zamówienia. W Sklepie Internetowym nie jest możliwe naliczenie Punktów przy realizacji zakupów w trybie „gościa”.
4.3. Późniejsza niż przy zakupie rejestracja Punktów nie jest możliwa, z wyjątkiem sytuacji spowodowanych okolicznościami leżącymi po stronie LMP, które uniemożliwiają dokonanie rejestracji Punktów. W takim przypadku Punkty za zakupy będą mogły być rejestrowane na podstawie faktury lub paragonu w okresie późniejszym, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty dokonania zakupu. Na odwrocie faktury lub paragonu kasjer realizujący transakcję mającą miejsce w ww. okolicznościach zaznaczy, że Punkty za zakupy mają być zarejestrowane w terminie późniejszym. W przypadku awarii Sklepu Internetowego skutkującej nienaliczeniem Punktów za zakup dokonany w Sklepie Internetowym, Uczestnik winien skontaktować się z LMP w ww. terminie w celu naliczenia Punktów.
4.4. Punkty będą naliczane w następujący sposób:
a) kwota wydana na zakup towarów z asortymentu działu kuchnie, budowlanego, drzewnego, elektrycznego, glazury, a także usług z tych działów mnożona będzie przez 2% i zaokrąglana w dół do liczby całkowitej, która będzie stanowiła ilość Punktów,
b) kwota wydana na zakup towarów z asortymentu działu narzędzi, sanitarnego, hydraulicznego, ogród i metalowego, a także usług z tych działów mnożona będzie przez 5% i zaokrąglana w dół do liczby całkowitej, która będzie stanowiła ilość Punktów,
c) kwota wydana na zakup towarów z asortymentu działu farb, dekoracji i wykładzin oraz oświetlenia, a także usług z tych działów mnożona będzie przez 10% i zaokrąglana w dół do liczby całkowitej, która będzie stanowiła ilość Punktów.
4.5. Z zastrzeżeniem punktu 4.7 poniżej, w przypadku gdy Uczestnik zwróci nabyte towary, Punkty, które zostały przyznane za ich zakup, będą odejmowane z jego Konta. Punkty zostaną odjęte w takiej liczbie, w jakiej zostały dodane do Salda Punktowego w związku z nabyciem towarów, które następnie zostały zwrócone. Jeżeli liczba punków za zwracane towary jest większa od liczby punktów na Koncie, Saldo Punktowe po dokonaniu zwrotu będzie ujemne. Niniejsze postanowienie nie wpływa na możliwość realizacji uprawnień podyktowanych niezgodnością towaru z umową lub usługi bądź uprawnień z tytułu prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
4.6. LMP zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru za nabycie, którego zostały przyznane Punkty, w przypadku gdy Saldo Punktowe Uczestnika jest ujemne lub będzie takie po dokonaniu zwrotu. Niniejsze postanowienie nie wpływa na możliwość realizacji uprawnień podyktowanych niezgodnością towaru z umową lub usługi bądź uprawnień z tytułu prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
4.7. Uczestnik, który zwróci towar zakupiony z Rabatem PRO, nie odzyskuje prawa do Rabatu PRO ani Punktów będących podstawą jego udzielenia, z wyjątkiem sytuacji, w której Uczestnik zwróci wszystkie towary zakupione z Rabatem PRO. Niniejsze postanowienie nie wpływa na możliwość realizacji uprawnień podyktowanych wadliwością towaru lub usługi.
4.8. Punkty dodawane są do Salda Punktowego w dniu odbioru towaru. W przypadku towarów na zamówienie Uczestnik zobowiązany jest okazać Kartę przy wpłacie zaliczki w kasie lub przy odbiorze towaru. LMP może wprowadzać okresowe promocje, w ramach których za zakup poszczególnych towarów lub określonych rodzajów towarów Uczestnik może otrzymać dodatkowe Punkty lub Punkty przyznawane według korzystniejszego przelicznika niż wskazany w pkt 4.4. Informacje o tego rodzaju promocjach mogą być komunikowane Uczestnikom drogą elektroniczną (e-mailową bądź smsową) lub w materiałach informacyjnych, udostępnianych Uczestnikom przez LMP w Sklepach LMP.
4.9. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania w każdym czasie informacji o stanie własnego Konta Uczestnika. Informację taką Uczestnik może uzyskać podczas dokonywania zakupów w Sklepie LMP od kasjera oraz na stronie internetowej Programu (www.leroymerlin.pl na swoim Koncie Uczestnika.
4.10. Punkty i prawa z nimi związane uzyskiwane w ramach Programu nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, w szczególności pomiędzy różnymi Kontami należącymi do różnych Uczestników. Nie mogą być również przedmiotem żadnych innych czynności z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie albo wyraźnie przewidującym taką możliwość regulaminie innej akcji promocyjnej LMP.

V. Wymiana Punktów
5.1. Wymiana Punktów na Rabat PRO odbywa się w następujących okresach rozliczeniowych: I okres: 1 stycznia – 31 marca, II okres: 1 kwietnia – 30 czerwca, III okres: 1 lipca – 30 września i IV okres: 1 października – 31 grudnia.
5.2. Punkty są przeliczone na Rabat PRO w ten sposób, że jeden punkt jest zamieniony na 1 zł kuponu uzyskanego w ramach Rabatu PRO.
5.3. Uczestnik w trakcie trwania okresu rozliczeniowego może samodzielnie wymienić punkty na Rabat PRO. Dostępne są kwoty kuponów: 20 zł za 20 punktów, 50 zł za 50 punktów i 100 zł za 100 punktów. Powyżej 100 punktów Uczestnik będzie mógł wygenerować Rabat PRO na kwotę nie wyższą niż saldo punktowe na dzień operacji generowania kuponu.
5.4. Po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego Punkty pozostałe na Koncie zostaną automatycznie przeliczone na Rabat PRO (saldo punktowe zostanie wyzerowane), który będzie mógł zostać wykorzystany przez Uczestnika w całości w Sklepach Stacjonarnych.
5.5. Rabat PRO jest ważny 3 miesiące od daty jego wygenerowania w sposób określony w pkt 5.3. i 5.4. powyżej. Po upływie tego terminu nie może być on już wykorzystany ani zamieniony na Punkty.
5.6. Przyznany w ramach Rabatu PRO kupon może być użyty tylko raz, a w przypadku gdy wartość zakupów jest mniejsza od wartości kuponu, jego niewykorzystana cześć wygasa.
5.7. Rabat PRO ani Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają wymianie na pieniądze lub korzyści nie przewiedziane w Regulaminie. W jednej transakcji Uczestnik może wykorzystać tylko jeden kupon rabatowy.
5.8. W celu wykorzystania Rabatu PRO przed dokonaniem płatności należy okazać Kartę lub jej numer identyfikacyjny, a następnie okazać kod kreskowy Rabatu PRO lub jego numer. Przyjmuje się, że osobą okazującą Kartę oraz kod kreskowy Rabatu PRO jest Uczestnik lub Użytkownik uprawniony przez Uczestnika do jego realizacji.
5.9. Rabat PRO można wykorzystać jedynie na zakup towarów dostępnych w dowolnie wybranym Sklepie Stacjonarnym, z wyłączeniem kart podarunkowych oraz towarów, których dostawa do Klienta odbywa się bezpośrednio od ich producenta lub dostawcy.
5.10. Rabat Specjalny przyznawany jest w przypadku organizacji przez LMP oferty specjalnej dla Uczestników na zasadach wskazanych w regulaminie takiej oferty.
5.11. Rabat PRO i Rabat Specjalny nie łączy się z ofertami specjalnymi lub innymi promocjami, wyprzedażami i obniżkami cen oferowanymi przez LMP.

VI. Postępowanie reklamacyjne
6.1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane w dowolnej formie, w tym na adres siedziby LMP lub drogą elektroniczną na adres e-mail: klubpro@leroymerlin.pl. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer Karty, jak również wskazanie przyczyny reklamacji.
6.2. Reklamacje rozpatrywane są przez LMP w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji LMP. W tym terminie Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji LMP na trwałym nośniku.

VII. Komunikacja z Uczestnikami
7.1. LMP udziela, na prośbę Uczestników, wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu. Uczestnicy mogą zwrócić się z zapytaniem ustnym lub pisemnym o wyjaśnienie wątpliwości do personelu LMP w dowolnym Sklepie LMP. Uczestnik może również zgłosić pytania, związane z Programem, na adres e-mail: klubpro@leroymerlin.pl.
7.3. LMP będzie przesyłał informacje o promocjach, ofertach specjalnych i wydarzeniach organizowanych przez LMP środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym, o ile Uczestnik wyraził zgodę na taką komunikację.

VIII. Zamknięcie Konta Uczestnika i zakończenie Programu
8.1. Zamknięcie Konta może nastąpić w następujących sytuacjach:
a) Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu (8.2).
b) Rezygnacja Uczestnika z udziału w Programie (8.4).
c) Brak aktywnego uczestnictwa w Programie (8.5).
d) Zakończenie prowadzenia Programu przez LMP (8.6).
8.2. W razie podejrzenia naruszenia warunków Regulaminu przez Uczestnika lub Użytkownika, w szczególności przez:
a) udostępnienie Karty osobie trzeciej,
b) ujawnianie numeru Karty osobie trzeciej,
c) podanie przy rejestracji Konta nieprawdziwych danych,
d) upublicznienie numeru Karty, np. w Internecie, LMP może zablokować Konto i wezwie Uczestnika do zaniechania naruszenia i złożenia wyjaśnień. Uczestnik ma prawo złożyć wyjaśnienia w terminie 14 dni. LMP może zamknąć Konto Uczestnika, który naruszył Regulamin, po zapoznaniu się z jego wyjaśnieniami, a w braku ich złożenia - po upływie terminu na ich złożenie. Zamknięcie Konta w takich okolicznościach jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika prawa do korzyści przewidzianych w Programie oraz wszystkich zgromadzonych Punktów.
8.3. O zamknięciu Konta Uczestnik zostanie powiadomiony środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym.
8.4. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnacja powinna mieć formę oświadczenia pisemnego, które należy doręczyć do LMP (do wybranego Sklepu LMP lub siedziby LMP) bądź e-mailowego, które należy przesłać na adres: klubpro@leroymerlin.pl. Z chwilą doręczenia rezygnacji wszystkie Punkty zgromadzone na Koncie danego Uczestnika zostaną anulowane, a Konto zostanie zamknięte.
8.5. Zamknięcie Konta następuje w przypadku braku aktywnego uczestnictwa w Programie. Przez brak aktywnego uczestnictwa w Programie rozumie się niezrejestrowanie transakcji na Koncie w okresie pięciu lat od ostatniej zarejestrowanej transakcji sprzedaży. O zamknięciu Konta z tej przyczyny Uczestnik zostanie poinformowany z 30 dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli w tym czasie Uczestnik dokona zakupu towarów lub usług i otrzyma za nie Punkty, Konto nie zostanie zamknięte.
8.6. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. LMP zastrzega sobie prawo jego zakończenia. O zakończeniu Programu LMP poinformuje w Sklepach LMP i na stronie internetowej Programu (www.leroymerlin.pl w sekcji Program Lojalnościowy), z wyprzedzeniem 2 miesięcy. Uczestnicy Programu zostaną powiadomieni o jego zakończeniu z wyprzedzeniem 2 miesięcy środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym.
8.7. Punkty zebrane przez Uczestnika do chwili zakończenia Programu, będą zamienione na Rabat PRO na zasadach przewidzianych w Programie. Stosowny kupon będzie mógł być wykorzystany w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Programu. Po upływie tego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wykorzystania kuponu uzyskanego jako Rabat PRO.
8.8. Zakończenie Programu skutkowało będzie zamknięciem Kont wszystkich Uczestników.

IX. Zmiany Regulaminu Programu
9.1. LMP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie:
a) gdy jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z przepisami prawa;
b) w przypadku udostępnienia nowych lub modyfikacji istniejących funkcjonalności Konta, w tym jego integracji z inną usługą;
c) dla usprawnienia funkcjonowania Programu i Konta, w tym zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych, danych osobowych oraz prywatności Uczestników;
d) w celu zapobiegania działaniom sprzecznym z Regulaminem;
e) w celu zmiany zasad gromadzenia i wymiany Punktów na Rabaty.
9.2. Każda taka zmiana będzie ogłaszana przez LMP z 30 dniowym wyprzedzeniem. Obowiązująca wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej LMP www.leroymerlin.pl w sekcji Program Lojalnościowy.
9.3. Informacje o zmianach niniejszego Regulaminu zostaną zamieszczone w Sklepach LMP i na stronie internetowej www.leroymerlin.pl w sekcji Program Lojalnościowy.
9.4. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach niniejszego Regulaminu środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym, przy czym przez okres 30 dni od otrzymania przez Uczestnika takiej informacji ma on prawo gromadzić Punkty oraz wymieniać Punkty na przewidziane w Programie korzyści na dotychczasowych zasadach.
9.5. Uczestnik, który nie zgadza się na zmianę w Regulaminie, ma prawo złożyć oświadczenie o rezygnacji z dalszego udziału w Programie. Oświadczenie to skutkuje zamknięciem Konta zgodzie z pkt. 8.4 powyżej.

X. Przetwarzanie danych osobowych
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są Polityce prywatności

XI. Postanowienia końcowe
11.1 Prawem właściwym dla relacji wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Programu m.in. w materiałach reklamowych Programu oraz w sekcji Program Lojalnościowy na stronie internetowej www.leroymerlin.pl oraz w Sklepach Stacjonarnych.

Powyższy Regulamin obowiązuje od dn. 07.07.2023 r.
Poprzedni Regulamin obowiązujący do dn. 06.07.2023 r. Pobierz
Poprzedni Regulamin Klubu PRO obowiązujący do 31.08.2022 r. Pobierz
Poprzedni Regulamin Klubu PRO obowiązujący do 28.02.2022 r. Pobierz
Poprzedni Regulamin Klubu PRO obowiązujący do 14.12.2021 r. Pobierz