Comarch Member Portal

Regulamin

Regulamin Programu „KLUB PRO Leroy Merlin dla Profesjonalistów”

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu „KLUB PRO Leroy Merlin dla Profesjonalistów”, organizowanego przez Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1.    LMP – Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
2.    Program – Program „KLUB PRO Leroy Merlin dla Profesjonalistów”.
3.    Uczestnik: podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, nie będący konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, w szczególności przedsiębiorca nabywający towar w Sklepie LMP w celu związanym z działalnością gospodarczą, który spełnia warunki określone w Regulaminie i przystąpił do Programu zgodnie z pkt II Regulaminu.
4.    Użytkownik – osoba fizyczna, upoważniona przez Uczestnika, dokonująca zakupu na rzecz i w imieniu Uczestnika.
5.    Karta – karta, która identyfikuje Uczestnika Programu, potwierdza uczestnictwo w Programie i służy do zbierania przyznawanych w Programie Punktów oraz wykorzystywania przewidzianych w Programie korzyści. Pojęcie Karty, obejmuje zarówno Kartę Główną jak i Karty Dodatkowe.
6.    Karta Główna - identyfikuje Uczestnika Programu, potwierdza uczestnictwo w Programie i służy do zbierania przyznawanych w Programie Punktów oraz wykorzystywania przewidzianych w Programie korzyści. W zależności od sposobu rejestracji Uczestnika Karta programu może mieć formę materialną lub wirtualną.
7.    Karta Dodatkowa - Karta, którą Uczestnik może otrzymać w celu gromadzenia Punktów w związku z zakupami, jednak za pośrednictwem której nie można realizować Bonu.
8.    Konto – oznacza Konto utworzone dla Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem. Uczestnik po zalogowaniu może korzystać z udostępnionych funkcjonalności, w tym sprawdzić stan Konta, czyli aktualną liczbę Punktów zebranych przez Uczestnika oraz zmieniać swoje dane.
9.    Bon - elektroniczny bon zakupowy, który Uczestnik otrzymuje w zamian za punkty zgromadzone w Programie. Bon zostaje zapisany na Koncie Uczestnika i może być przez niego wykorzystany (zmniejszać cenę towarów), zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w dowolnym Sklepie LMP.
10.    Formularz Rejestracyjny – formularz, na którym Klient zgłasza zamiar przystąpienia do Programu, akceptuje jego warunki, podaje swoje dane osobowe. Na Formularzu Rejestracyjnym Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
11.    Regulamin – niniejszy Regulamin Programu.
12.    Sklep LMP – każdy sklep stacjonarny działający pod marką „Leroy Merlin" na terenie Polski, z wyłączeniem sklepu internetowego.

I. Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem Programu „KLUB PRO Leroy Merlin dla Profesjonalistów” jest Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 72, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000053665, NIP: 113-00-89-950, o kapitale zakładowym w wysokości 51 000 000 zł.
2.    Program jest organizowany na czas nieokreślony od dnia 1 grudnia 2011 r. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w Sklepach LMP.
3.    Udział w Programie jest całkowicie dobrowolny.

II. Przystąpienie do Programu

1.    Uczestnikiem Programu może być wyłącznie podmiot nie będący konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego.
2.    W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem, wypełnić na stronie www.leroymerlin.pl lub w aplikacji mobilnej Leroy Merlin w sposób kompletny i zgodny z prawdą Formularz Rejestracyjny. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego bądź wypełnienia go przez osobę nieuprawnioną.
3.    W Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik dobrowolnie podaje swoje dane niezbędne do prawidłowej realizacji Programu tj. firma, imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na Formularzu Rejestracyjnym, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
4.    Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić LMP o każdej zmianie swoich danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym, aktualizując dane samodzielnie na www.leroymerlin.pl w sekcji Program Lojalnościowy poprzez swoje Konto Uczestnika, zgłaszając zmianę pod adres klubpro@leroymerlin.pl lub poprzez kontakt na numer telefonu podany na stronie www.lereoymerlin.pl w sekcji kontakt. LMP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych przez Uczestnika.
5.    Klient, który zgodnie z Regulaminem przystąpił do Programu (Uczestnik Programu), dysponuje w ramach Programu Kontem Uczestnika.
6.    Uczestnik Programu „KLUB PRO Leroy Merlin dla Profesjonalistów” nabywający produkty na potrzeby lub w celu związanym z działalnością gospodarczą, nie może być równocześnie Uczestnikiem Programu Lojalnościowego DOM.
 
III. Karty Programu

1.    Karta Programu jest identyfikowana przez unikalny numer identyfikacyjny Karty. Każda Karta Programu zarejestrowana jest w systemie informatycznym Organizatora jako Karta przypisana do danego Konta Uczestnika i jest aktywna po zakończeniu procesu rejestracji. Karta programu jest przesyłana wiadomością e-mail na adres Uczestnika podany w procesie rejestracji.
2.    Karta Programu nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą. Karta Programu nie jest zbywalna i pozostaje własnością LMP.
3.    Uczestnik, przystępując do Programu otrzymuje Kartę Główną, na życzenie może otrzymać również Karty Dodatkowe. Wszystkie Karty Programu mogą być używane do gromadzenia Punktów na Koncie Uczestnika oraz do zrealizowania korzyści przewidzianych w Programie.
4.    Przyjmuje się, że osoba okazująca Kartę jest Uczestnikiem Programu albo osobą upoważnioną przez Uczestnika Programu do posługiwania się daną Kartą (Użytkownik). Uczestnik może zablokować możliwość zrealizowania korzyści wysyłając zgłoszenie na adres klubpro@leroymerlin.pl.
5.    Jeżeli Uczestnik utracił Kartę Programu, może ją zastrzec, przekazując pisemnie stosowną informację na adres e-mail: klubpro@leroymerlin.pl. Zastrzeżenie Karty jest skuteczne z chwilą jego potwierdzenia przez LMP.
6.    Wymianę Karty Programu (wyłącznie otrzymanej w wersji plastikowej) można przeprowadzić w dowolnym Sklepie LMP. Wydanie nowej Karty Programu w miejsce utraconej bądź uszkodzonej, jest bezpłatne. Punkty, w liczbie zarejestrowanej na Koncie Uczestnika w chwili skutecznego zastrzeżenia Karty będą mogły zostać wykorzystane przy użyciu nowej Karty.
7.    LMP nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą Programu przez osobę nieuprawnioną z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku zgubienia Karty przez Uczestnika lub ujawnienia jej numeru identyfikacyjnego osobie nieupoważnionej, chyba że Uczestnik dokonał zastrzeżenia Karty.
8.    Konto Programu jest ważne przez czas nieokreślony, liczony od dnia rejestracji w Programie.
9.Korzystanie z Karty Programu może następować wyłącznie na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.


IV. Przyznawanie Punktów

1.    Punkty przyznawane są na Konto Uczestnika za nabycie towarów w Sklepach LMP, dokonane przez Uczestnika lub na rzecz i w imieniu Uczestnika przez osobę przez niego upoważnioną (Użytkownika).
2.    Warunkiem otrzymania Punktów jest okazanie Karty w trakcie dokonywania zakupu. Punkty zostaną naliczone na to Konto, do którego jest przypisana okazana przy zakupie Karta Programu. Późniejsza niż przy zakupie towaru rejestracja Punktów za zakup na Konto, na podstawie okazania faktury lub paragonu, nie jest możliwa, z wyjątkiem sytuacji spowodowanych awarią sprzętu, niezbędnego do dokonania rejestracji Punktów. W takim przypadku Punkty za zakupy będą mogły być rejestrowane w okresie późniejszym, nie później jednak niż w terminie 2 dni od daty dokonania zakupu, na podstawie faktury lub paragonu, pod warunkiem, że na odwrocie faktury lub paragonu kasjer realizujący transakcję mającą miejsce podczas awarii sprzętu, na prośbę Uczestnika lub Użytkownika, zaznaczy, że Punkty za zakupy mają być zarejestrowane w terminie późniejszym.
3.    Punkty będą naliczane w następujący sposób:
a)    kwota wydana na zakup towarów z asortymentu działu kuchnie, budowlanego, drzewnego, elektrycznego i glazury mnożona będzie przez 2% i zaokrąglana w dół do liczby całkowitej, która będzie stanowiła ilość Punktów,
b)    kwota wydana na zakup towarów z asortymentu działu narzędzi, sanitarnego, hydraulicznego, ogród i metalowego mnożona będzie przez 5% i zaokrąglana w dół do liczby całkowitej, która będzie stanowiła ilość Punktów,
c)    kwota wydana na zakup towarów z asortymentu działu farb, dekoracji i wykładzin oraz oświetlenia mnożona będzie przez 10% i zaokrąglana w dół do liczby całkowitej, która będzie stanowiła ilość Punktów.
4. Zakupy będą zarejestrowane i pojawią się w historii transakcji Konta Uczestnika następnego dnia po dniu nabycia towarów.
5. W przypadku towarów na zamówienie Uczestnik zobowiązany jest okazać Kartę Programu przy wpłacie zaliczki w kasie, a zakup będzie zarejestrowany i pojawi się w historii transakcji Konta Uczestnika następnego dnia po dniu odbioru zamówionego towaru.
6. Oprócz Punktów, przyznawanych Uczestnikom na warunkach określonych w pkt IV.3. LMP może wprowadzać okresowe promocje, w ramach których za zakup poszczególnych towarów lub określonych rodzajów towarów Uczestnik może otrzymać dodatkowe Punkty lub Punkty przyznawane według innego przelicznika niż wskazany w pkt IV.3. Informacje o tego rodzaju promocjach mogą być komunikowane Uczestnikom drogą elektroniczną (e-mailową bądź smsową) lub w materiałach informacyjnych, udostępnianych Uczestnikom przez LMP w Sklepach LMP. W przypadku towarów na zamówienie objętych akcją promocyjną, Punkty dodatkowe nalicza się, jeśli w okresie objętym promocją nastąpi zatwierdzenie zamówienia i wpłata co najmniej zaliczki. Nie nalicza się natomiast Punktów dodatkowych za odbiór zamówienia zatwierdzonego przed okresem promocyjnym.

V. Wymiana Punktów na Bony

1.    Wymiana Punktów na Bony odbywa się w następujących okresach rozliczeniowych: I okres: 10 grudnia – 9 marca, II okres: 10 marca – 9 czerwca, III okres: 10 czerwca - 9 września i IV okres: 10 września - 9 grudnia.
2.    Liczba Punktów zgromadzonych przez Uczestnika na Koncie w okresie rozliczeniowym, po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego zostanie automatycznie przeliczona na elektroniczny Bon (saldo punktowe zostanie wyzerowane), który będzie mógł zostać wykorzystany przez Uczestnika w całości lub w części, w dowolnym Sklepie lub Sklepach LMP wyłącznie w okresie rozliczeniowym przypadającym bezpośrednio po okresie rozliczeniowym, w którym Punkty zostały naliczone (np. bony przyznane za zakupy dokonane w okresie od 10 września do 9 grudnia można wykorzystać od dnia 10 grudnia do 9 marca kolejnego roku kalendarzowego). Bon lub jego część nie wykorzystane w powyższym terminie, przepadają.
3.    Punkty zostaną przeliczone na Bon, w ten sposób, że jeden Punkt zostanie zamieniony na 1 zł Bonu.
4.    Bon może być wykorzystany maksymalnie do jego wartości: jednorazowo (w przypadku zrealizowania jednej płatności całą wartością Bonu) lub wielokrotnie (w przypadku zrealizowania kliku płatności tylko częścią wartości Bonu). Z chwilą zrealizowania części wartości Bonu, wartość Bonu na koncie Uczestnika zostaje pomniejszona o zrealizowaną wartość Bonu.
5.    Zakupy z wykorzystaniem Bonu rejestrują się w historii transakcji konta Uczestnika, jednak od tych zakupów, nie naliczają się Punkty.
6.    W celu wykorzystania Bonu przed dokonaniem płatności należy okazać Kartę Główną lub numer identyfikacyjny Karty. Przyjmuje się, że osobą okazującą Kartę Główną jest Uczestnik lub Użytkownik uprawniony przez Uczestnika do realizacji Bonu. Wykorzystanie Bonu jest potwierdzone podpisem na druku realizacji Bonu, na którym wskazana jest w szczególności kwota zapłacona w danej transakcji przy wykorzystaniu Bonu.

VI. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane w dowolnej formie na adres wybranego Sklepu lub siedziby LMP, drogą elektroniczną na adres e-mail: klubpro@leroymerlin.pl lub poprzez sekcję Obsługa Klienta/Wyraź swoją opinię na www.leroymerlin.pl. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer Karty, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
6.2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VII. Komunikacja z Uczestnikami

7.1. LMP udziela, na prośbę Uczestników, wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu. Uczestnicy mogą zwrócić się z zapytaniem ustnym lub pisemnym o wyjaśnienie wątpliwości do doradców LMP w wybranym Sklepie. Uczestnik może również zgłosić pytania, związane z Programem, na adres e-mail: klubpro@leroymerlin.pl oraz za pośrednictwem strony internetowej poprzez sekcję Obsługa Klienta/Wyraź swoją opinię na www.leroymerlin.pl.
7.2. LMP będzie przesyłał Uczestnikowi informacje dotyczące Programu środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym.
7.3. LMP będzie przesyłał informacje o promocjach, ofertach specjalnych i wydarzeniach organizowanych przez LMP środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym, o ile Uczestnik wyraził zgodę na taką komunikację.


VIII. Zamknięcie Konta Uczestnika i zakończenie Programu

8.1. Zamknięcie Konta Uczestnika może nastąpić w następujących sytuacjach:
8.1.1. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu (pkt 8.2.).
8.1.2. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Programie (pkt 8.4.).
8.1.3. Zakończenie Programu (pkt 8.5).
8.2. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Karty Uczestnika, podanie nieprawdziwych danych lub podanie się za inną osobę, może spowodować wykluczenie Uczestnika z Programu i zamknięcie jego Konta, co jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika prawa do korzyści przewidzianych w Programie.
8.3. O wykluczeniu z Programu Uczestnik zostanie powiadomiony środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym.
8.4. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnacja powinna mieć formę oświadczenia pisemnego, które należy doręczyć do LMP (do wybranego Sklepu Stacjonarnego lub siedziby LMP) bądź e-mailowego, które należy przesłać na adres: klubpro@leroymerlin.pl. Z chwilą doręczenia rezygnacji wszystkie Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną anulowane, a jego Konto zostanie zamknięte.
8.5. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. LMP zastrzega sobie prawo jego zakończenia. O zakończeniu Programu LMP poinformuje w Sklepach i na stronie internetowej Programu (www.leroymerlin.pl, w sekcji Program Lojalnościowy), z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Uczestnicy Programu zostaną powiadomieni o jego zakończeniu z jednomiesięcznym wyprzedzeniem środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym. 8.6. Punkty zebrane przez Uczestnika do chwili zakończenia Programu, będą zamienione na Bon na zasadach przewidzianych w Programie. Bon będzie mógł być wykorzystany w terminie 1 miesiąca kalendarzowego od daty zawieszenia lub zakończenia Programu. Po upływie tego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wykorzystania Bonu.

IX. Zmiany Regulaminu Programu

9.1. LMP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Z zastrzeżeniem pkt 9.3., każda taka zmiana będzie ogłaszana przez LMP z 14 dniowym wyprzedzeniem. Obowiązująca wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej LMP www.leroymerlin.pl w sekcji Program Lojalnościowy.
9.2. Informacje o zmianach niniejszego Regulaminu znajdują się w Sklepach Stacjonarnych i na stronie internetowej www.leroymerlin.pl w sekcji Program Lojalnościowy.
9.3. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach niniejszego Regulaminu środkami komunikacji podanymi w Formularzu Rejestracyjnym, przy czym przez 14 dni od otrzymania przez Uczestnika takiej informacji ma on prawo gromadzić Punkty oraz wymieniać Punkty na przewidziane w Programie korzyści na dotychczasowych zasadach.

X. Postanowienia końcowe

10.1.Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
10.2.Zasady Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
10.3.Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego przez Uczestnika.
10.4.Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Programu w materiałach reklamowych Programu dla Uczestników oraz w sekcji Program Lojalnościowy na stronie internetowej www.leroymerlin.pl.
10.5.Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją Programu przez okres uczestnictwa w Programie, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych, w szczególności marketingu bezpośrednio jego produktów lub usług, w tym zakresie do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Administratorem danych jest Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, kontakt ochronadanych@leroymerlin.pl. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów. Państwa dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu określenia osobistych preferencji na potrzeby przesłania oferty handlowej, jednakże nie będzie to wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób znacząco wpływać na Państwa sytuację. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do treści i przenoszenia swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów. Więcej informacji znajduje się na stronie www.leroymerlin.pl w polityce prywatności lub punkcie informacyjnym Sklepu LMP.

Powyższy Regulamin obowiązuje od dn. 02.07.2019